logo Helse Nord

Felles satsning på miljø i Helse Nord

Fra 1. juli vil felles ledelsessystem for miljø Helse Nord ta over, og de interne miljøhåndbøkene i hvert enkelt foretak vil bli faset ut. 

Publisert 24.06.2022
Illustasjon miljø

​Felles miljøstyringssystem og oppfølging vil gi redusert ressursbruk og bedre muligheter for læring på tvers av organisasjonene i foretaksgruppen. Samlet skal endringene gi bedre muligheter for at spesialisthelsetjenesten når sine mål om reduksjon av klimautslipp, og en mer miljøvennlig drift. 

- Dette henger sammen med at vi har utviklet en felles miljøstrategi i Helse Nord og ønsker å arbeide sammen for å nå en reduksjon i utslippene fram mot 2030.  Dette er vårt tilsvar til at Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært klimaendringer som den største helsetrusselen for menneskeheten, og ber om at helsesektoren tar en mer aktiv rolle gjennom å bidra til en vesentlig reduksjon av klimagassutslipp, sier eierdirektør i Helse Nord RHF Hilde Rolandsen.

Rammeverk for bærekraft

Nasjonalt er det utviklet et felles rammeverk for miljø og bærekraft for spesialisthelsetjenesten, med et hovedmål om å redusere CO2- utslippet med 40 % innen 2030. Innen 2045 skal spesialisthelsetjenesten være klimanøytral. For å nå det overordnede målet er det satt 7 delmål som hvert foretak må implementere og sette sine egne delmål for å bidra mot. 

- Helse Nord vil heller ikke videreføre ordningen med tredjeparts miljøsertifisering etter ISO 14001. Som erstatning for tredjepartsertifisering beskriver rammeverket systematisk rapportering på arbeid med miljøledelse i lederlinjen. Det foreslås årlig fast tema i et oppfølgingsmøte mellom HF og RHF, og en forventning om at helseforetakene årlig rapporterer på tema til eget styre. Arbeidet med miljø og miljøoppfølging blir sterkere knyttet til oppdragsdokumentet, sier Rolandsen.

Det blir også nasjonalt satt av et tema til revisjonsområde for alle foretakene hvor det skal gjennomføres revisjon. For i år er tema energiledelse. ​

​Ny kartlegging

Det er utarbeidet et nytt e-læringskurs for klima og miljø som alle ansatte i Helse Nord skal gjennomgå. Dette kurset vil bli tilgjengelig i kompetanseportalen fra og med 1. juli, og frist for gjennomføring vil bli innen utgangen av 2022.

- Helseforetakene skal gjennomføre en ny kartlegging for å finne sine mest vesentlige miljøpåvirkninger (miljøaspekter), og sette nye mål som støtter opp om miljøstrategien og rammeverket for miljø og bærekraft for spesialisthelsetjenesten, sier Rolandsen.

Nye verktøy

For å lettere kunne følge opp miljøpåvirkning og mål vil det bli lansert et felles klimaregnskap for Helse Nord med egne poster for hvert foretak. 

Det planlegges også et dashboard for foretakene i HN-LIS som viser måloppnåelse og forbruksdata. Dette er allerede innført i UNN.

Aktuelle lenker: