logo Helse Nord

Budsjettforliket rammer ikke investeringene

Heldigvis endte budsjettforliket i Stortinget uten kutt i sykehusbudsjettet, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

Publisert 24.11.2017
Lars Vorland skriver brev til leserne annen hver fredag.
De regionale helseforetakene gav sine innspill til statsbudsjettet for 2018 i desember 2016. Planleggingshorisonten er lang. Hovedbudskapet var nøkternt. Dekning av lønns- og prisstigning og budsjettvekst tilsvarende endringer i demografi og sykelighet. Økte utgifter som følge av nye kostbare medikamenter, særlig til kreftpasienter, ble også tatt opp.

Energitappende puslespill

Helseforetakene startet budsjettarbeidet for ett år siden. God forankring er nødvendig skal endringer kunne gjøres slik at nye tilbud og stillinger finansieres. Medarbeidere på alle nivå, styrer og ledelse, involveres i puslespillet dette arbeidet er. Gode formål prioriteres mot hverandre. Vanskelige avveininger og beslutninger må gjøres skal felles prioriteringer kunne skje. Jeg tror mange vil beskrive arbeidet som nødvendig, men energitappende. Styret i Helse Nord RHF vedtok planrammene for drift 2018 og en åtteårig investeringsplan i juni. Et foreløpig budsjett for helseforetakene, basert på forslaget til statsbudsjett, ble vedtatt i slutten av oktober. 

Budsjettforliket 2017 og 2018

Når Stortinget skal legge de endelige rammene for neste års bevilgninger er i realiteten driften for neste år planlagt. Derfor var usikkerheten før årets budsjettforhandlinger stor etter at vi for 2017 opplevde kutt i 12. time. Det var uønsket, men til å leve med som en engangsforeteelse. Mulighetene for å justere driften for 2017 var i realiteten over. Derfor hadde vi bare ett valg, selv om det ikke dreide seg om mange prosent kutt: Vi måtte sette av mindre penger til framtidige investeringer i utstyr, IKT og bygg for å balansere budsjettet. Heldigvis skjedde ikke det samme igjen i år. Tvert imot ble et budsjett på det jevne litt bedre. 

Informerte beslutninger i Stortinget

Blander så Helse Nord sjefen seg nå direkte inn i avslutningen av budsjettbehandlingen i Stortinget? Er ikke dette uhørt og over streken? Nei, vi alltid vil rette oss lojalt etter Stortingets beslutninger og følge det opp. Men jeg mener Stortinget må fatte informerte beslutninger. Vi har en plikt til å opplyse saken på vegne av alle de pasienter, helsearbeidere og ledere som nå og i framtiden vil merke effekten av slike endringer. 

Spesialisthelsetjenestens rammer er store og effektivisering og endring skjer og kan skje, men det må være planlagt. Det gjelder på alle nivå.  Vi kan ikke rett før julefreden senker seg i Stortinget komme med beskjed til helsepersonell og ledere om at dere må ta en ny runde. Det eneste vi har å ty til er kortsiktige, uhensiktsmessige og uplanlagte reduksjoner av avsetning til investeringer. Det må jeg informere våre politiske foresatte om. 

Lojalitet og troverdighet henger uløselig sammen. Det betyr både å gjennomføre det en får beskjed om og si fra om de konsekvenser beslutningene får. Heldigvis kan budsjettopplegget for 2018 gjennomføres som planlagt etter budsjettforliket i Stortinget. Det er bra for pasienter og sykehus og for tillit til systemet. 

God helg!