logo Helse Nord

Gode og likeverdige helsetjenester også til folk over 75

– Kunnskap om hvordan befolkningens bruk av helsetjenester varierer mellom geografiske områder blir viktig i utviklingen av helsetilbudet i årene framover, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.  

Publisert 26.10.2018
Sist oppdatert 26.11.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
Helse Nord RHFs ansvar er å sørge for gode og likeverdige helsetjenester til folk, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. For folk flest framstår det nærmeste helsetilbudet, i det daglige, som det viktigste.  

I nord får befolkningen dekket 60-70 prosent av sine spesialisthelsekontakter lokalt. Når vi blir alvorlig og akutt syke vil vi komme oss dit kvaliteten er best, uavhengig av avstand. De fleste tenker nok at hvor vi bor i liten grad påvirker om vi får det riktige tilbudet. Vi har tillit til at helsetjenesten vi møter gir oss den hjelpen vi skal ha. Slik er det på mange områder. Ikke minst på akuttområdet og når det gjelder innleggelser synes forbruket i liten grad å påvirkes av hvor vi bor.  

Kunnskap om forbruk og variasjon

Data om befolkningens forbruk av helsetjenester, fordelt på kommuner, gir oss ny og verdifull informasjon om hvordan vi greier å oppfylle vår hovedoppgave.

I 2017 utga Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) rapporten Eldreatlas for Norge. Den viser at på mange områder står det bra til. Denne kunnskapen er viktig å ha fordi den gir oss rimelig trygghet for at måten tilbudet er fordelt på, treffer befolkningen på en god måte. 

Ikke likeverdig på alle områder

Dessverre viser atlaset at vi har områder hvor det ikke er slik for folk som er over 75 år. Forbruket av strålebehandling ved kreftsykdom, bruk av arbeids EKG som ledd i å diagnostisere hjertesykdom og poliklinisk oppfølging av pasienter med Parkinsons sykdom, er eksempler der befolkningen sannsynligvis ikke får et likeverdig tilbud. 

Det er for stor store variasjoner mellom geografiske områder. Årsakene kan være flere. For stråleterapi synes det som om nærhet til et strålesenter har stor betydning. 

Det er for stor store variasjoner mellom geografiske områder


Ingen aldersgrense ved 75

Slik uberettiget variasjon utfordrer kjernen i vårt sørge for ansvar, å sikre gode og likeverdige tjenester uavhengig av folks bosted. Flere og flere eldre lever gode liv med sin sykdom etter fylte 75 år. 

God og moderne behandling skal være like tilgjengelig for gamle som for yngre, forutsatt at det ikke er medisinske grunner for at det ikke kan skje. Kunnskap om hvordan forbruket fordeler seg i befolkningen må vi skaffe oss på flere områder. 

Der det er for store forskjeller kan vi enten sørge for at folk må reise til et sykehus som tilbyr den spesialiserte behandlingen eller vi kan legge til rette for å yte tilbudet lokalt. Aller viktigst er å ha de fagfolkene vi trenger. Bare slik vil vi oppfylle målet om likeverdighet. 

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF