logo Helse Nord

Hva snakker helseforetaksdirektørene om?

- Helsefaglige spørsmål var gjennomgangsmelodien på helseforetaksdirektørmøtet på Sommarøy, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

Publisert 02.07.2018
Sist oppdatert 13.07.2018
Fastlegeordningen, som del av fundamentet i norsk helsetjeneste, har problemer. Det skyldes bl.a. at oppgavene er blitt flere og mer komplekse og endringer i hvordan legene vil ha sitt arbeidsliv. Dette belyste Petter Brelin, leder i Norsk forening for almenmedisin, på en utmerket måte i møte med landets helseforetaksdirektører. Viktigst å få gjort noe med er bedre avklaringer av hvem som gjør hva og hvordan samarbeidet mellom fastlegene og sykehuslegene skal være. Her har almenlegeforeningen utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom sykehus og fastleger. Initiativet er godt. I Helse Nord vil vi følge dette opp over sommeren. Vi vil også legge til rette for at fastleger i spesialisering kan få sin sykehustjeneste som del av spesialiteten almenmedisin på en forutsigbar måte.

Samhandlingsreformen vårt viktigste forbedringsområde


Samhandlingsreformen var også tema på direktørmøtet. Avtaleverket mellom sykehus og kommuner er viktig, men det skaper ikke alene det nødvendige samarbeidet i faglige spørsmål. På direktørmøtet fikk vi mange gode eksempler på hva som kan gjøres. Vi må skape møteplasser for helsepersonell der faglige tema diskuteres. Ledere av faglige enheter må engasjere seg. Det må brukes tid på dette. Vi kan ikke hver på vår side fortsette å legge skylden på den andre part. Vi må ta rev i seglene og bruke kunnskapen vi har slik at samspillet og overgangene mellom kommunehelsetjenesten og sykehus blir bedre. Det vil være en vinn-vinn situasjon for pasienter, fagfolk og sykehus.

Flere fagfolk er ikke eneste løsning


Mangelen på fagfolk blir alltid et tema i slike sammenhenger. Dette er vår største bekymring. Vi kan ikke fram mot 2035 øke antallet helsepersonell tilsvarende økningen i behovet for helsetjenester i kommuner og sykehus. Det er ikke bærekraftig på noen måte. Vi skal utdanne flere. Vi må legge til rette for økte stillingsstørrelser. Vi må også vurdere om vi skal ha nye medarbeidergrupper inn i grenselandet mellom faglig og administrativ støtte og sist, men ikke minst. Vi må ta i bruk teknologi på en mer offensiv måte. Nå trenger vi mere «lett teknologi». Et mål må være at pasienter kan følge opp egen helse i samarbeid med sykehus og fastleger. Et annet må være å lette kommunikasjon og kontakt mellom pasient og helsetjeneste. Teknologien vil og må erstatte behov for helsepersonell slik at faglige kompetente medarbeidere kan arbeide der de trengs mest. 


Lars Vorland, 
administrerende direktør i Helse Nord RHF