logo Helse Nord

Kritikk av offentlige innkjøp

Riksrevisjonen retter kritikk mot helseforetakene for håndtering av innkjøpsbestemmelsene. Helse Nord RHF får kritikk for at innkjøp av nytt pasientdatasystem til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ikke ble lagt ut på anbud.

Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Annen hver fredag skriver adm.dir. i Helse Nord, Lars Vorland, brev til leserne.
Helse Nord tar kritikken til etterretning. 

Vi skulle etablere samme system ved UNN som ved de øvrige 10 sykehusene våre. Selv om det bare fantes et produkt som tilfredsstilte våre krav, er det ikke juridisk holdbart å gå til direkte anskaffelse uten konkurranse i et slikt tilfelle. Følgelig kan det ikke gjøres slik.

Ifølge NRK mener ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen at helseforetakene driver innkjøp etter ”værhaneprinsippet”. Det er en tabloid og generell karakteristikk av en situasjon vi ikke kjenner oss igjen i.

Årlig gjennomføres mange innkjøp i helseforetakene. I hovedsak skjer dette på måter som ivaretar anbudsbestemmelenes intensjoner og bestemmelser. Regelverket for offentlige innkjøp er imidlertid svært omfattende, og de detaljerte kravene som stilles til gjennomføring har kanskje ikke alltid fullt ut vært ivaretatt av oss. Dette skal vi bli enda bedre på. Det er både en kompetanse- og holdingsutfordring, som vi nå har fullt trykk på på alle nivåer i Helse Nord. Vi skal og må gjennomføre våre anbud på en slik måte at skattebetalerne kan føle trygghet for at pengene brukes på den beste måte.

Vi har gjort flere tiltak. Vi etablerer et felles innkjøpssystem for hele regionen. Det er på plass i 2005. Som del av dette etableres nye prosedyrer. I systemet ligger en anbudsmodul som gjør at man tvinges til å bruke regelverket. Vi har også, i samarbeid med helseforetakene, etablert en prosjektorganisasjon med to ansatte som i to år skal ha fokus på forbedring av innkjøpsarbeidet. 

Det er avgjørende at samfunnet kan ha tillit til at vi gjennomfører våre innkjøp innenfor bestemmelsene. Dette er særlig et lederansvar som må følges opp. I dette ligger også at det kan få konsekvenser når bestemmelsene ikke etterleves.

God helg!

Lars Vorland