logo Helse Nord

Kvinnsland og god og åpen dialog

Åpen og god dialog i sykehusene må ha kontinuerlig oppmerksomhet uansett organisering av statens eierskap til sykehusene, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 13.01.2017
Sist oppdatert 15.03.2017
Kvinnslandutvalget (NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten)  har lagt fram sine forslag til hvordan statens eierskap til sykehusene bør organiseres. Helse Nord styret skal behandle en høringsuttalelse 22. februar.  Ikke overraskende var det både i utvalget og hos svært mange av de utvalget møtte, stor oppslutning om regional organisering. Det må finnes makt og myndighet på regionalt nivå. Dette er også inkludert, på ulikt vis, i de mest aktuelle modellene.  Ett nasjonalt helseforetak med regionale kontorer og selvstendige lokale helseforetak eller som i dag, organisatoriske enheter på regionalt nivå. Begge alternativene er mulige løsninger på framtidig organisering. Den må sikre effektiv iverksetting av nasjonal helsepolitikk, et likeverdig helsetjenestetilbud av god kvalitet og effektiv bruk av ressursene.

"Det grunnleggende problem"

Fra enkelte hold kritiseres utvalgets innstilling for ikke å løse det som framstilles som "det grunnleggende problem i sektoren", nemlig for stor avstand mellom medarbeidere og ledelse, manglende medvirkning og involvering og manglende avklaring av roller og ansvar på ulike nivå. Dette handler bl.a. om god og åpen dialog i sykehusene slik det er formulert i andre sammenhenger.

"Det hjertet er fylt av ...."

Det er lett å skjønne at noen bruker også denne muligheten til reise problemstillinger om medvirkning, involvering og dialog. Det er ikke like lett å skjønne at løsningen finnes i regjering og stortings behandling av hvordan det statlige eierskapet skal se ut. En overordnet organisering av vår største og mest komplekse samfunnssektor, som samtidig skal løse viktige utfordringer på mikroplanet, vil stå i fare for ikke løse verken det ene eller det andre. Det statlige eierskapet skal løse problemstillinger på et helt annet nivå enn det som handler om intern organisering, lederskap og medarbeiderskap i sykehusene. God og åpen dialog må løses der det hører hjemme nemlig i sykehusene og det må løses uavhengig av hvilken modell som blir valgt for statens eierskap. 

Arbeidet må skje lokalt og regionalt

Jeg vet at politiske myndigheter er opptatt av og har begge temaene på dagsorden, men i adskilte sammenhenger. Helseministeren var i sin sykehustale veldig tydelig på at arbeidet med medvirkning, involvering og god og åpen dialog må ha høy prioritet. Vi må vise gjennom ord og handling på lokalt og regionalt nivå at dette arbeid der vi godt med i samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte. Lederskapet nær medarbeiderne må styrkes og ansvaret som er del av medarbeiderskapet må tydeliggjøres. Dette forutsetter at kommunikasjonen fungerer begge veier. Her har vi mer å hente på sammen å legge energi i å forbedre måten vi arbeider på.

God helg.

Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Nord RHF