logo Helse Nord

Moderne helsetjeneste må styrke pasientrollen

Pasientens rolle i egen behandling blir stadig viktigere. Helsepersonells måte å kommunisere på kan sette pasienten «på sporet» av en mer aktiv rolle og være et bidrag til gode resultater skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

Publisert 23.11.2018
Sist oppdatert 20.12.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
I siste nummer av tidsskriftet Sykepleien presenteres en studie av Elin Saga og Ole Jakob Thomassen fra Universitetet i Sør-Øst Norge. De har sett på hvordan den «tradisjonelle» legerollen ved legevisitten kan påvirke pasienten i retning av umyndiggjøring.

Det er en økende erkjennelse av at pasientens forståelse av egen rolle, «å ta ansvar for eget liv» og føle seg kompetent, er av betydning for hvordan sykdom takles og utfallet kan bli. I et system hvor det er lange og sterke tradisjoner for at særlig legen er eksperten, som skal løse problemer for noen, kan dette ha ført til passivisering. 

Et annet eksempel som brukes på noe av det samme, er om omsorgsdimensjonen i sykepleierfunksjonen fører til passivisering. I arbeid med rehabilitering kreves en kultur og holdning der den tradisjonelle «omsorgsforståelsen» tones ned til fordel for å veilede og legge mye ansvar på pasienten.

Pasientens eget bidrag blir viktigere

En moderne helsetjeneste som kan hjelpe stadig flere, forutsetter også pasientens eget arbeid, at de blir stimulert til å ha tro på seg selv og bidrar i det å få høyere funksjonsnivå, leve med plager eller bli frisk. 

Eksempler på dette er blant annet spesialisert hjerteinfarktbehandling som sender pasienten hjem etter to-tre dager, moderne ortopedi som krever en aktiv pasient for å sikre at nytt funksjonsnivå oppnås, eller pasienter som etter alvorlig sykdom må leve med sine plager eller ha langvarige opptreningssituasjoner. 

De nærmeste årene vil digital samhandlingsteknologi føre til at mange flere pasienter kommer til å ha sin kontakt med helsetjenesten via Skype eller andre løsninger

Det er ikke nytt at pasienter har en aktiv rolle i å følge med på og styre utviklingen av egen helse og sykdom. Et nærliggende eksempel er moderne diabetesbehandling. De nærmeste årene vil digital samhandlingsteknologi føre til at mange flere pasienter kommer til å ha sin kontakt med helsetjenesten via Skype eller andre løsninger. Her får pasientene en ny og mer aktiv rolle i å formidle egen situasjon etter at data om situasjonen gjøres tilgjengelig for doktoren.  

Vår kommunikasjon må styrke pasienten
En situasjon hvor forventningen er at det skal ordne opp for noen krever en annen kommunikasjon og en annen holdning, enn når jeg er en viktig partner for å bidra til å ordne opp i eget liv.

Kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter har stor betydning for hvordan vi som pasienter definerer oss selv, vår egen rolle og eget ansvar. Når nye behandlingsformer og nye måter å yte tjenestene på introduseres og legger mer av ansvaret på pasienten, kan må vi ha en kommunikasjon som mobiliserer pasientens egne ressurser.

Sagt med litt store ord er pasientens aktive medvirkning ofte nesten like viktig som selve behandlingen. Her har vi som system, fagmiljø og utdanningsinstitusjonene et særlig ansvar for å fortsette endring i kultur og holdning.

God helg!

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​​