logo Helse Nord

Vi trenger flere sykepleiere og helsefagarbeidere

Vi må utdanne flere sykepleiere og få flere til å stå i jobben. Samtidig må vi ta i bruk ny teknologi og ansette flere helsefagarbeidere. Lars Vorland skriver om fremtidens kompetansebehov i fredagsbrevet. 

Publisert 15.02.2019
Sist oppdatert 15.03.2019
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
I regional utviklingsplan 2035 er bemanning og kompetanse vårt største utfordringsområde. Behov for sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere står øverst på listen. 

Mangel på kvalifisert personell kan svekke vår evne til å tilby befolkningen gode helsetjenester. 


Å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere gjentas også i oppdragsdokument for 2019 til helseforetakene. Mangel på kvalifisert personell kan svekke vår evne til å tilby befolkningen gode helsetjenester. 

Flere studieplasser i nord

Sykepleiermangelen må løses med tiltak på mange områder. Universitetene må, i samarbeide med helsetjenesten, utdanne flere. 

Det må bety flere studieplasser i Nord-Norge. Dette må gjerne kombineres med gode desentrale løsninger. Da er sjansen større for at folk blir der de er utdannet. 

Hvordan beholde folk i helsetjenesten?
Så må vi styrke innsatsen overfor de som allerede er utdannet. Hvordan folk har det på jobb betyr mye for om de blir i sektoren.

Tiltak som fører til at flere arbeider heltid og at sykepleiere blir i helsetjenesten, vil redusere behovet for å utdanne flere. Noen av de som i dag arbeider utenfor helsetjenesten kan forhåpentlig rekrutteres tilbake til helsetjenesten. 

Erstatte mennesker med teknologi
Mangelen på sykepleiere eller andre personellgrupper kan heller ikke bare løses med utdanning av flere og nyrekruttering. Det er nødvendig, over tid, å ta i bruk teknologiske løsninger som overtar oppgaver som tidligere er utført av mennesker. 

Helsefagarbeidere har sin plass i sykehus

Vi må også se på arbeidsdelingen mellom yrkesgruppene. De siste tyve årene er andelen sykepleiere i sykehusene økt. Samtidig er andelen helsefagarbeidere gått ned. Hovedårsaken er nok at pasientene, særlig i sengepostene er blitt sykere og har kortere liggetid. 

Forbundsleder Eli Gunhild Bye i Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier at det er på tide å synliggjøre hvilke oppgaver det ikke er lurt å sette sykepleiere til å gjøre. I en undersøkelse NSF har gjort svarer 85% at de utfører oppgaver andre kunne gjort. 

Helsefagarbeiderne har sin plass i sykehusene og dette blir et element i å løse mangelen på sykepleiere. Ikke for at oppgaver som må løses av sykepleiere skal gjøres av helsefagarbeidere, men for at oppgaver det ikke trengs sykepleiere til, skal løses av andre. 

Helgelandssykehuset og Nordland fylkeskommune
Kompetansebehovet i helsetjenesten og muligheten for å ansette flere helsefagarbeidere var tema for en konferanse som Nordland fylkeskommune og Helgelandssykehuset nettopp arrangerte. 

Her vil helseforetaket, i samarbeid med videregående skole, legge til rette for bedre utdanningsløp for lærlingene, og rekruttere flere helsefagarbeidere til sykehusene.

Vi har også et ansvar for å legge til rette for at ungdom kan komme inn i helsesektoren som den fantastiske arbeidsplass det er. 
Kvalitet skal ivaretas
Kompetansebehovet i helsetjenesten er stort både på kort og lang sikt. Vi skal ha kravene til kvalitet som utgangspunkt. Samtidig må vi tenke god bruk av ressurser. 

Vi har også et ansvar for å legge til rette for at ungdom kan komme inn i helsesektoren som den fantastiske arbeidsplass det er. Bedre og økt arbeidsdeling mellom yrkesgrupper og bruk av teknologi må skje i samspill med økt utdanning, få flere til å stå i jobben og øke yrkesdeltakelsen. 

God helg.

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​​