logo Helse Nord

Helse Nord ønsker ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Styret i Helse Nord stiller seg bak rapporten som ikke anbefaler en sammenslåing.

Publisert 27.11.2019
Sist oppdatert 28.11.2019
Styret i Helse Nord RHF i møte 27. november 2019

​I likhet med styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset stiller også styret i Helse Nord RHF seg bak konklusjonen i rapporten som er utarbeidet av en bredt sammensatt prosjektgruppe det siste halve året.

Rapporten anbefaler at Finnmarkssykehuset og UNN ikke skal slås sammen og begrunner dette på bredt grunnlag.

Her kan du lese hele rapporten

Svarte på oppdraget

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, mener prosjektgruppa har svart på oppdraget som ble gitt. 

- Har prosjektgruppen, så langt det er mulig, belyst effekter av en sammenslåing på de vesentligste områder av betydning for å styrke det desentraliserte helsetilbudet i Finnmark og styrke Universitetssykehuset Nord-Norge som regions- og universitetssykehus? Har prosjektgruppen vurdert de områder som blir påvirket av en sammenslåingsprosess og hvordan et slik arbeid vil ha effekter for den samlede drift av organisasjonen? Min vurdering er at prosjektarbeidet har svart på oppdraget som ble gitt, sier Vorland.

Ikke dokumentert gevinster for pasienter

Han trekker fram følgende forhold:

  • Det er ikke dokumentert sannsynlige/sikre gevinster for pasienter og pårørende ved en sammenslåing.

  • En sammenslåingsprosess i seg selv vil kreve mye ledelsesoppmerksomhet over lang tid på alle nivå. Denne oppmerksomheten vil måtte gå ut over noe annet. Fordelene ved en eventuell sammenslåing må dokumenteres som høy, dersom denne risikoen skal tas.

  •  Det nye helseforetaket vil få en tung overvekt av lokalsykehusoppgaver, både funksjonelt og i antall lokasjoner. Dette vil skille Universitetssykehuset Nord-Norge fra de andre regions- og universitetssykehusene. Universitetssykehuset Nord- Norge har ikke holdt tritt med de øvrige regions- og universitetssykehusene i utvikling i forskningspoeng de siste ti årene. Skal Universitetssykehuset Nord-Norge styrkes på dette feltet vil det kreve mer oppmerksomhet om denne delen av oppgaven. En sammenslåing vil svekke denne muligheten.

Et samlet styre i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til prosjektgruppens anbefaling om ikke å slå sammen Universitetssykehuset Nord Norge og Finnmarkssykehuset, og understreker at det regionale samarbeidet må utvikles ytterligere for å styrke arbeidet med kvalitet, god tilgjengelighet til tjenester og effektiv ressursbruk.

Styrets vedtak:

  1. Styret i Helse Nord RHF viser til rapporten fra prosjektgruppen og adm. direktørs vurdering.
  2. Styret viser til risikovurderingen i rapporten og gir uttrykk for stor bekymring for at en sammenslåing av de to helseforetakene vil føre til en svekkelse av det totale spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge. Styret anbefaler derfor ikke at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.
  3. Styret vil understreke at det regionale samarbeidet må utvikles ytterligere for å styrke arbeidet med kvalitet, god tilgjengelighet til tjenester og effektiv ressursbruk. Styret ber adm. direktør om å sørge for at områder for videreutvikling av samarbeid som er fremhevet i rapporten, prioriteres i tiden fremover. Styret forutsetter at dette arbeidet skal styrke samhandlingen mellom alle helseforetakene i regionen.
  4. Styret viser særskilt til rapportens konklusjon vedr. tilbudet til den samiske befolkningen og ser frem til å få lagt frem rapporten fra arbeidet med videreutviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, planlagt i styremøte i februar 2020.