logo Helse Nord

Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Publisert 05.09.2018
Sist oppdatert 13.06.2019
Møte i styringsgruppa 31. august

​I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) påpekes det at nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord RHF har fått oppdraget med å gjennomføre prosjektet.

- Dette er noe som har vært snakket om i mange år, men som aldri er tatt tak i. Det er virkelig på tide, og vi er klare for jobben, sier samisk rådgiver Tone Amundsen i Helse Nord RHF.

I dag møter samiske pasienter ulike typer utfordringer i møte med behandlingsinstitusjoner på grunn av manglende kunnskap om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal være med på å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud, tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn.

Dette er nybrottsarbeid

31. august møttes styringsgruppa for aller første gang.

- Sammen skal vi utvikle et strategidokument med tiltak. Det er nedsatt en styringsgruppe som skal utføre en veldig stor og historisk oppgave. Denne gruppa skal bestå av representanter for alle de regionale helseforetakene, samisk forskningsmiljø, Sametinget og brukerorganisasjoner. De tre samiske språkområdene (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) skal være representert i arbeidet. Dette er virkelig nybrottsarbeid, sier Amundsen.

Helse Nord RHF står som prosjekteier, men dette er mye mer enn et regionalt prosjekt.

- Dette er i høyeste grad et nasjonalt prosjekt, hvor vi har med oss et bredt spekter med fagfolk og brukere for å sikre et best mulig resultat, sier hun.

Stort og omfattende

Prosjektet skal bidra til språklige og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud innen fagområder hvor muligheten til å bruke eget språk er avgjørende for en reell og vellykket behandling. Prosjektet skal også bidra til å etablere systemer som gjør at helsepersonells manglende kunnskap i samisk språk, ikke er til hinder for pasienten kan bruke eget språk. Alt innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.

- Dette er et stort og omfattende prosjekt som ikke skal være ferdig før i desember 2019, sier Amundsen.