logo Helse Nord

Kriterier for sykehuslokalisering ut på høring

Kriteriene som er foreslått å gjelde for valg av sykehustomt sendes ut på høring. Fire byer blir anbefalt som mulige alternativer for lokalisering: Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Per Martin Knutsen og Vigdis Hartmann
​Den foreløpige anbefalingen fra Helgelandssykehuset bygger på en rekke nasjonale, regionale og sykehusfaglige føringer og retningslinjer som sier noe om hvilke krav som må oppfylles før et sted er aktuelt for sykehusbygg. Det er alt fra ufravikelige krav knyttet til grunnforhold og flom- og skredfare til trafikk og tilgjengelighet, rekruttering og muligheter for framtidig utvidelse av bygget.

​Klare krav

- I høringsbrevet som nå sendes ut kommer det klart fram hvilke krav som stilles til lokalisering av et sykehus. Den foreløpige anbefalingen baserer seg blant annet på regjeringens føringer for etablering av statlig virksomhet, forslag til ny transportplan og Fylkesplan for Nordland. Fylkesplanen sier at regionsentrene skal være lokomotiver for god utvikling og demme opp for fraflytting fra regionene. Etablering av store arbeidsplasser og virksomheter som besøkes av mange skal styrke eksisterende sentrum og lokaliseres nært knutepunkter for kollektivtransport, opplyser administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen.

​Ønsker innspill

Knutsen understreker at brevet som nå går ut er ei høring, og at Helgelandssykehuset vil gjøre ei grundig behandling av alle innspill som kommer. Han inviterer innbyggerne på Helgeland til å komme med sine synspunkter. – En høringsrunde gir oss muligheten til å fange opp elementer vi kanskje ikke har tenkt på eller tatt tilstrekkelig hensyn til, sier Knutsen.

​Endelig beslutning

Etter ønske fra kommunene er høringsfristen er satt til 30. juni. En lang høringsperiode gir kommunene muligheten til å behandle saken i kommunestyret før sommerferien. Styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle saken 31. august. Når det er vedtatt hvilke kommuner som er aktuelle for videre utredning starter idéfaseutredningen og videre planprosess med vurdering av konsekvenser ved ulike lokaliseringer av sykehus. Disse prosessene skal munne ut i ei endelig beslutning om valg av lokalisering og tomt. Etter planen skal det skje rundt årsskiftet 2017-2018. Det er Helse Nord som til slutt vedtar både kriteriene og endelig tomt og lokalisering for et nytt sykehus. Dersom det regionale helseforetaket velger å se bort fra overordnede retningslinjer og føringer når de gjør sitt valg må det begrunnes særlig. Det opplyser prosjektleder fra Sykehusbygg, Vigdis Hartmann.

​Liv laga?

- Valg av lokalisering er viktig og angår hele Helgeland. Men det aller viktigste som skjer i den fasen vi er i nå, er å avgjøre om løsningen vi lander på er liv laga – at det faktisk er gjennomførbart og levedyktig, sier Knutsen.

​Høringsnotat

Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt
I høringsnotatet vises det til foretaksprotokoll for Helse Nord 4.5.2016 vedrørende definisjoner av alternativene. 

 

FAKTA:


  • Helgelandssykehuset utreder ny sykehusstruktur på Helgeland
  • Alternativene spenner fra ett stort akuttsykehus med alle funksjoner til ett  stort akuttsykehus i kombinasjon med mindre akuttsykehus og/eller distriktsmedisinske sentre.
  • Struktur og lokalisering skal avgjøres ved årsskiftet 2017-2018
  • Kriteriene for valg av sykehuslokasjon er sendt på høring. Høringsfristen er 30. juni.