logo Helse Nord

Nominér din kandidat til brukerprisen

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviterer deg til å nominere personer og/eller organisasjoner til brukerprisen 2024.

Hanne Risa, Helse Nord RHF
Publisert 08.07.2024
Sist oppdatert 09.07.2024
Marie Dahlskjær med brukerprisen
Marie Dahlskjær fikk brukerprisen i 2022.

Brukerprisen tildeles en person eller brukerorganisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme pasienter og pårørendes interesser i helsetjenesten i Nord-Norge.

Brukerprisen for 2024 deles ut under den regionale brukerkonferansen 5. og 6. september i Bodø. Meld deg på konferansen innen 6. august!

Viktige kunnskapskilder

Brukeres erfaringer og synspunkter er viktige kunnskapskilder i utvikling og evaluering av helsetjenestene. Helsetjenesten trenger kunnskap om hvordan pasienter og pårørende opplever kvaliteten på tilbudet de får og hva som er viktig for dem for at tjenestene skal være så gode som mulig. Pasient- og brukerorganisasjoner er sentrale bidragsytere i utvikling og formidling av denne kunnskapen. Organisasjonene bidrar også med rekruttering og opplæring av brukerrepresentanter til arbeid i utvalg, råd og en mengde andre prosjekter og prosesser i helsetjenestene.

Mange pasient- og brukerorganisasjoner er i tillegg sentrale støttespillere for sine medlemmer. De bidrar med opplæring, informasjonsarbeid, støtte, sosialt fellesskap og likepersonsarbeid. Det frivillige arbeidet som legges ned av både enkeltpersoner og organisasjoner for å fremme brukernes interesser i helsetjenesten i Nord-Norge er imponerende.

Brukerprisen 2022 ble tildelt Marie Dahlskjær for sitt engasjement i for revmatikersaken.

Brukerprisen består av en statue av kunstneren Ingun Dahlin og deles ut hvert andre år  

Kriterier for tildeling av brukerprisen i Helse Nord: 

Brukerprisen tildeles en eller flere personer eller en brukerorganisasjon (heretter omtalt som «kandidaten») som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsetjenesten.

  • Kandidaten må være bosatt/ha sitt virke i Nord-Norge.
  • Kandidaten må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.
  • Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen.
  • Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. Prisen kan tildeles flere ganger til brukerorganisasjoner.

Frist for å nominere kandidater til Brukerprisen 2024 er 20. august 2024. Send ditt forslag med begrunnelse til postmottak@helse-nord.no, merket 2024/551.

Regional brukerkonferanse 2024

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gleden av å invitere til konferanse for brukerutvalg, ungdomsråd og pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge.
Regional brukerkonferanse 2024
En person som holder et papir