logo Helse Nord

Nord-Norge sliter med å holde på fastlegene

En kartlegging av fastlegetjenesten i Nord-Norge viser at det er vesentlig høyere årlig gjennomtrekk i fastlegestillingene nordpå sammenlignet med resten av landet.

Publisert 10.09.2019
Sist oppdatert 22.10.2020
Lege skriver og jobber på pc

Bakgrunnen for den utredningen som nettopp er gjennomført i regi av Helse Nord RHF, var en rapport fra mai 2018 utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) på oppdrag fra Helse Nord RHF.  

Utredningen viste at det årlige gjennomtrekket av fastleger i Nord-Norge (12,8 %) var nesten dobbelt så høyt målt mot resten av landet (7,3 %). Tallene er klart høyere i utkantkommuner med lavt folketall.

Trenger nasjonale tiltak

Den oppfølgende tiltaksrapporten som nå er laget, under ledelse av Helse Nord RHF, er begrunnet med en bekymring for at spesialisthelsetjenesten også vil rammes hardt dersom fastlegetjenesten bryter sammen.

- Utfordringene i fastlegetjenesten er nasjonale og omfatter hele landet. Det trengs derfor nasjonale tiltak, men det er viktig at disse tiltakene ikke blir så ekspansive at de skaper ytterligere ubalanse i legemarkedet. Det vil i så fall kunne ramme fastlegetjenesten i Nord-Norge og utkantområder i andre landsdeler ekstra hardt.  I vår rapport har vi derfor anbefalt at det i regi av trepartssamarbeidet (Staten, KS og Legeforeningen) lages en fireårig opptrappingsplan for fastlegetjenesten , der  også geografiske fordelingshensyn ivaretas, sier Finn Henry Hansen i Helse Nord RHF. 

Hansen er ansvarlig for foretakets samhandling med kommunene, og for utredninger knyttet til samhandlingsfeltet.


Flere velger vikariater

NSDM har kartlagt hvor fastlegene som sluttet i stillingene eller hjemlene sine i Nord-Norge i perioden oktober 2017 til dags dato, har blitt av.
90 fastleger har sluttet, og av disse er 70 fortsatt i arbeid i helsetjenesten. Av disse 70 befinner 56 % seg fortsatt i Nord-Norge, mens 44 % har funnet seg jobb andre steder i landet.

Blant legene som har flyttet har 58 % flyttet til ny fastlegestilling, og flere av disse gikk inn fastlegevikariater i større kommuner. 

Flertallet av legene som fortsatt er i Nord-Norge, jobber i dag i stillinger i sykehus, viser utredningen.

Anbefaler flere tiltak

Med utgangspunkt i rapporten som nå er ferdigstilt, har arbeidsgruppen anbefalt i alt 34 enkelttiltak, tematisk organisert i åtte hovedgrupper:

  • Etablering av nasjonal opptrappingsplan for fastlegetjenesten
  • Tiltak rettet mot utdanning og rekruttering
  • Tiltak rettet mot finansieringsordninger, takster og legeavtale
  • Tiltak som kan avlaste fastlegene
  • Tiltak rettet mot organisering og ledelse av legetjenesten i kommunene
  • Tiltak for å styrke samarbeidet mellom fastleger og helseforetak
  • Tiltak for bedre ivaretagelse av hensynet til språk og kultur i fastlegetjenesten vis a vis samiske pasienter

For å lykkes med dette kreves samarbeid mellom flere aktører og målrettet rekrutteringsarbeid i årene som kommer.

- Gjennomføring av den serie av tiltak som skal til for å skape en framtidsrettet og bærekraftig fastlegetjeneste, vil nødvendigvis ta tid og forutsetter samarbeid mellom flere aktører på ulike nivåer. Det trengs både nasjonal drahjelp i form av økonomiske stimuleringstiltak og organisatoriske, tilretteleggende grep i regi av kommunene, dels i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. For å sikre bedre rekruttering, gjelder det å kanalisere flere unge leger inn i spesialiseringsløp innen allmennmedisin, og ellers legge arbeidsforholdene bedre til rette mht. arbeidstid, vaktordninger og fagmiljø, slik at det blir mer attraktivt å bli værende over tid i fastlegejobbene, sier Hansen.