logo Helse Nord

Ny regional strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord

Den nye strategien adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor: vi klarer ikke å beholde og rekruttere nok fagfolk.

Publisert 22.05.2023
Illustrasjonsbilde helsearbeidere

Ny strategi adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor: vi klarer ikke å rekruttere og beholde nok fagfolk.

Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord - også kalt PUK-strategi - er nå vedtatt. 

PUK-strategien er sentral for den pågående omstillingen i Helse Nord. Strategien adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor, nemlig mangel på fagfolk.

Likeverdige helsetjenester

– For å kunne yte likeverdige helsetjenester av god kvalitet også i fremtiden må vi redusere personellbehovene. Vi må innrette oss slik at befolkningens forventninger og behov kan oppfylles uten vesentlig flere ansatte, forklarer Anita Mentzoni-Einarsen. 

Det er nødvendig med en samlet innsats på flere områder for å lykkes.

Gir retning for hele foretaksgruppen

PUK-strategien er retningsgivende for hele foretaksgruppen og gir en overordnet beskrivelse av hvordan vi skal få dette til i praksis. De åtte styringsmålene i strategien med tilhørende innsatsområder er godt forankret både internt i foretaksgruppen og eksternt i regionen. De sammenfaller også veldig godt med Helsepersonellkommisjonens anbefalinger.

Regional handlingsplan

– Vi i Helse Nord RHF vil nå, i samarbeid med helseforetakene, utarbeide en regional handlingsplan for oppfølgning av PUK-strategien som tydeliggjør ansvar, tiltak og delmål. Prioriterte tiltak vil bli innarbeidet i oppdragsdokument og økonomisk langtidsplan, avslutter HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen.

Les PUK-strategien i sin helhet:

PUK-strategi - strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord.