logo Helse Nord

Ny strategi for prehospitale tjenester

De akuttmedisinske tjenestene er en sentral del av det å sørge for gode og likeverdige helsetjenester for befolkningen, uansett hvor de bor. Nå er arbeidet med en ny strategi for prehospitale tjenester i gang, hvor en viktig del av arbeidet er å se på mulighetene for mer standardisering og felles prosedyrer mellom sykehusene.

Publisert 02.06.2021
Sist oppdatert 11.06.2021
Et gult og grønt skilt

​Helse Nord RHF har ansvar for at de akuttmedisinske tjenestene i regionen framstår som en godt koordinert kjede, basert på samarbeid og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, til beste for pasientene. De samlede ressursene i tjenestene skal disponeres bedre og slik bidra til at det blir mindre uønsket variasjon i tilbudet. 

- Dette strategiarbeidet er tenkt å skulle gi overordnete rammer for dette arbeidet. Dette skal ikke være en detaljert ambulanseplan - det er det helseforetakene som har ansvar for, i samarbeid med kommunene. Vi skal se på om det er behov for, og om det vil være nyttig, med mer standardisering og flere felles prosedyrer på tvers av helseforetakene i regionen også på dette området, sier prosjektleder Mette Bakkeli. 

- Vi skal spesielt se på hvordan vi kan redusere uønsket variasjon og sikre bedre pasientforløp ved transport av psykisk syke pasienter.

Ansvar for kompetanse og kvalitet

Selv om mandatet for arbeidet i stort er overordnet, ligger det også inne mer konkrete oppgaver.

- Det ett område vi er bedt om å være konkrete på, og det er å komme med en tilrådning om plassering av ambulansehelikopterbasen i Midtre-Hålogaland. Dette er det til syvende og sist styret i Helse Nord som har ansvar for å beslutte, sier Bakkeli.

Selve utgangspunktet for at denne prosessen nå er i gang er todelt.

- Utgangspunktet for mandatet har to bein å stå på. Det ene er knyttet til veksten eller styrkingen av luftambulansetjenesten vi har sett i regionen i løpet av relativt få år. Både nye baser for helikopter, det kommer nytt fly i Tromsø, i tillegg til at redningshelikoptertjenesten blir styrket med flere baser og ikke minst nye helikoptre. Dette er bra for tjenesten, men Helse Nord har også ansvar for at det finnes god nok kompetanse og kvalitet i bil- og båtambulansetjenesten. Det er tross alt den, sammen med den kommunale legevakttjenesten, som er ryggraden i den akuttmedisinske beredskapen. Det er viktig at man sikrer at når det blir flere ressurser i den ene delen av tjenesten, at dette ikke går på bekostning av andre deler av tjenestene. Dette skal vi se på i dette arbeidet. Den andre foranledningen for mandatet er at departementet med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan, har gitt helseforetakene i oppdrag å gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehusene sammen med kommunene i sin neste utviklingsplan, sier Bakkeli.

Bred forankring

Arbeidet med strategien er godt i gang, og forankres i mange ledd.

- Når det gjelder prosessen så er det etablert en prosjektgruppe og en styringsgruppe. De konserntillitsvalgte har bedt om at primærhelsetjenesten blir representert i prosjektgruppa og vi har henvendt oss til Legeforeningens regionutvalg og bedt dem om å peke ut en representant for kommunelegene. Alle helseforetakene representert i prosjektgruppa med klinikksjefer for prehospitale tjenester. Nå går vi i gang med en møteserie hvor vi skal møte alle lokalsykehusene i regionen, hvor vi spesifikt har bedt om at de ansatte i de prehospitale tjenestene og de tillitsvalgte skal delta. I forbindelse med dette vil vi også avholde egne møter med kommunelegene knyttet til sykehusenes opptaksområde, sier Bakkeli. Både sykehusene og kommunelegene kan også komme med skriftlige innspill i etterkant av møtene.

Alle ordførere i regionen invitert til å være referansegruppe i prosjektet. Fylkesrådene er også invitert med, og strategien skal sluttføres i løpet av året og legges fram for styret i Helse Nord i desember.