logo Helse Nord

Nye avtaler om kjøp av institusjonsplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Helse Nord RHF inngår nye avtaler med private institusjoner for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De nye avtalene har en økonomisk ramme på om lag 154 millioner kroner årlig.

Publisert 13.04.2021
Terapi

Følgende aktører er tildelt avtale fra 1. mai 2021: 

  • Sigma Nord AS
  • Stiftelsen Finnmarkskollektivet 
  • Stiftelsen Fossumkollektivet
  • Stiftelsen Kirken Bymisjon Oslo –Veslelien

Styrket tilbud 

Helse Nord RHF vurderer at de nye avtalene fortsatt sikrer et mangfold og likeverdig behandlingstilbud for pasienter i regionen. Institusjonene gir behandling til ulike målgrupper og har ulik behandlingsprofil og behandlingsintensitet. I tillegg til helseforetakenes egne institusjoner, vil det samlede tilbudet innen rusbehandling i Helse Nord styrkes. 

– Vi har i stor grad lagt vekt på fleksibilitet for pasientbehandling i de nye avtalene, sier seksjonsleder Jon Tomas Finnsson ved Helse Nord RHF. Pasienter møter institusjoner som aktivt arbeider for individuelle behandlingsforløp og som tilbyr sekvensielle forløp. Dette betyr at opphold på institusjon kan deles i et hovedopphold og et oppfølgingsopphold. Vi tror at slik fleksibilitet, med samtidig økt samarbeid med lokalt helseforetak og kommuner i sum fører til mer langsiktig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter kan for eksempel veksle mellom opphold på institusjon og poliklinisk behandling ved lokalt helseforetak eller oppfølging i kommunen, avslutter Finnsson.


Forbedringer på flere områder

Med de nye avtalene skal institusjoner legge til rette for kjønnsdelt behandling. Avtalene bidrar også til at avrusningskapasiteten er utvidet i regionen. Alle avtaler med private rusinstitusjoner har nå tilstedeværende helsepersonell gjennom hele døgnet.

Avtalene har en varighet på 6 år, med mulighet for forlengelse på 2 år. 

For mer informasjon, kontakt seksjonsleder Jon Tomas Finnsson.