logo Helse Nord

Nye investeringer må utsettes

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt ikke å iverksette nye større investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter. Hva betyr det? Les svar fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Publisert 24.08.2022
Sist oppdatert 14.02.2023
Styret i Helse Nord i møte 24. august 2022 i Alta.

Det er en svært alvorlig økonomisk situasjon i foretaksgruppen Helse Nord. Det gjelder alle sykehusforetakene. Styrer, ledelse og ansatte i alle helseforetakene arbeider hardt for å få økonomisk kontroll, men status per nå, vist gjennom de siste virksomhetsrapportene, er at den økonomiske situasjonen er ytterligere forverret.

Styret i Helse Nord RHF har på bakgrunn av dette vedtatt:

  • ​Styret i Helse Nord viser til styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den økonomiske situasjonen er forverret. Dette betyr at forutsetningene for å iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes.
    (Vedtakspunkt 2 i styresak 97-2022 Virksomhetsrapport nr. 6 og 7-2022, styremøte 24. august.)

– Dette var ikke en enkel beslutning, men helt nødvendig og ansvarlig, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

​​​Hva betyr det at forutsetningene for å iverksette nye investeringer ikke er til stede?

Vi bruker mer penger enn vi har, vi bruker faktisk penger vi ikke har. Vi er nødt til å få økonomisk kontroll. Først da har vi sikkerhet for at vi har penger til å betale for investeringer. 

Vi har fulgt den økonomiske utviklingen nøye i hele år, og styret har i flere måneder vært tydelige på at det er helt nødvendig at helseforetakene hver for seg og foretaksgruppen Helse Nord samlet får kontroll på driftsøkonomien. Vi har samtidig gjentatt at konsekvensene av ikke å klare dette vil kunne medføre utsettelse eller omprioritering av investeringer i foretaksgruppen. 

Nå har vi kommet dit at vi må utsette flere planlagte investeringer. Den økonomiske utviklingen i helseforetakene går ikke i ønsket retning. Hittil i år har vi et avvik på over 500 millioner kroner, og det er helt avgjørende at helseforetakene får økonomien under kontroll før nye større investeringer kan besluttes. Å utsette investeringer vil ikke løse problemene i driftsøkonomien, men reduserer risiko for at vi går tom for penger.

Hva er nye investeringer? Skal det som pågår fortsette?

Vi snakker om de investeringene vi har planlagt for i Helse Nords økonomiske langtidsplan. De investeringene som pågår, slik som Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus og Nye UNN Narvik, skal ferdigstilles. 

​Vedtaket omhandler primært de nye prosjektene som ligger nærmest foran oss, som er Nye Helgelandssykehuset og UNN Åsgård. Hvilken konsekvens dette får for øvrige investeringer vil vi komme tilbake til, og det vil bli behandlet i styremøtet i oktober når vi behandler budsjettrammene for 2023.

​Lånesøknader må utsettes, vedtar styret. Det er to lånesøknader som Helse Nord hadde planlagt å sende til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2022: lån til byggeprosjekt i Nye Helgelandssykehuset og UNN Åsgård. Hva betyr utsettelse av lånesøknader for disse prosjektene?

Arbeidet i prosjektene skal fortsette. De er ikke lagt ned eller lagt på is. De skal gjennomføres. Lånesøknad blir tidligst sendt i desember 2023 (det er én frist i året for å sende lånesøknader).

Begge prosjektene får nå bedre tid til å detaljplanlegge og kvalitetssikre konseptene. Styrene vil fortsatt kunne beslutte hvilket konsept som skal velges. Vi er inne i en tid med høye byggekostnader og kostnadsvekst på mange produkter, mye på grunn av den usikre verdenssituasjonen. Den videre planlegging av prosjekter må ta høyde for det fremtidige kostnadsbildet som vi kjenner per nå. 

Det er mye arbeid som gjenstår før spaden kan settes i jorda. Godt kvalitetssikrede beslutningsgrunnlag er til nytte eksempelvis både som grunnlag for lånesøknader og anbudsdokumenter. Om det vil være mulig å innhente noe av den tiden vi nå mister ved ikke å få avklart lån fra departementet, må vi komme tilbake til ettersom prosjektene skrider fram.

​​Hv​a skjer videre nå?

Helseforetakene og det regionale helseforetaket må fortsette den nødvendige jobben med å få kontroll på økonomien. Det er det aller viktigste. 

Videre vil styret i Helse Nord ha et ekstraordinært styremøte i første halvdel av september om status for omstillingsplanene i helseforetakene. Administrasjonen i Helse Nord RHF skal vurdere arbeidet og situasjonen, og det har betydning for hvilke muligheter foretaksgruppen har framover. Gjenvinner vi økonomisk kontroll, øker mulighetene og handlingsrommet vi har i foretaksgruppen.

Styret skal behandle sak om Nye Helgelandssykehuset i ordinært styremøte 28. september. Saken vil omhandle valg av hovedalternativ for konseptet, og er styret i Helse Nords oppfølging av styret i Helgelandssykehusets beslutning i sak 72-2022 (som dere finner på H​elgelandssykehusets nettsider).

I styremøtet i Helse Nord 26. oktober skal vi behandle rammer og føringer for budsjett 2023. Da vil spørsmål knyttet til prioriteringer av mindre investeringer bli behandlet.​