logo Helse Nord

Setter fokus på behandling av kolspasienter

Nytt helseatlas publisert fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Denne gangen er det forbruk av helsetjenester til personer med kols som er tema.

Publisert 19.10.2017
Sist oppdatert 17.11.2017
Helseatlas kols kartlegger bruk av helsetjenester til personer med kols i perioden 2013-2015.

​Det er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge at det skal være likeverdige helsetjenester for alle – uavhengig av hvor man bor.

Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles. Helseatlas kols ble publisert kartlegger bruk av helsetjenester til personer med kols i perioden 2013-2015.

Helseatlas.no

- Helseatlas kols viser om kolspasienter i Norge får likeverdige helsetjenester, uansett hvor de bor, sier prosjektleder og analytiker ved SKDE, Linda Leivseth.

Kartlegger behandling av kolspasienter

I det nye helseatlaset har SKDE blant annet kartlagt bruk av spirometri, bruk av anbefalt type ventilasjonsstøtte, akuttinnleggelser, rehabilitering og mulig betydning av influensa knyttet til kolsforverring.

Les hele rapporten her

- Generelt kan man si at Helseatlas kols viser at kolspasienter er alvorlig syke, og det er viktig fordi det er en ressurskrevende pasientgruppe, sier Leivseth.

Ikke alle får målt lungefunksjon

Den viktigste undersøkelsen som gjøres ved utredning og kontroll av kols er måling av lungefunksjonen til pasienten, såkalt spirometri. Lungefunksjonen skal ifølge nasjonale retningslinjer måles minst én gang i året.

- Helseatlas kols viser at ikke alle med kols får målt lungefunksjonen hvert år slik som anbefalt, sier Leivseth.

Andel kolspasienter som fikk utført spirometri varierte betydelig mellom opptaksområdene, og minst en tredjedel fikk ikke utført årlig lungefunksjonsmåling verken hos fastlege eller i spesialhelsetjenesten.

I opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold fikk over dobbelt så stor andel av kolspasientene målt lungefunksjonen hos fastlegen i løpet av ett år, sammenlignet med opptaksområdet til Finnmarkssykehuset.

Ventilasjonsstøtte ved akuttinnleggelser

Kolsforverring er episoder med økte luftveisplager som oppstår hos personer med kols. Ved alvorlig kolsforverring med respirasjonssvikt er ventilasjonsstøtte en effektiv behandling. Pasienten får da pustehjelp via en maske med overtrykk.

Funnene i Helseatlas kols viser uberettiget variasjon i andelen akuttinnleggelser for kols hvor anbefalt type ventilasjonsstøtte ble gitt.

Generelt var det en sterk samvariasjon mellom forventet forekomst av kols og antall personer som ble akuttinnlagt, men noen opptaksområder skilte seg ut.

Variasjon i bruk av lungerehabilitering

Lungerehabilitering er et av få tiltak ved kols som ikke har uønskede bivirkninger, og som øker livskvaliteten og reduserer behovet for sykehusinnleggelse.

Som tiltak innebærer lungerehabilitering som regel ulike tilbud som trening, pasientopplæring og hjelp til røykeslutt, ernæringsråd og psykososial støtte.

Funnene i Helseatlas kols tyder på uberettiget variasjon i tilbud og bruk av lungerehabilitering ved kols.

Influensavaksinasjon kan forebygge kolsforverring

Vinteren 2013 til 2014 var det betydelig færre akuttinnleggelser for kols enn årene før og etter. Samme vinter var det lav influensaaktivitet i Norge.

Influensavaksinasjon av personer med kols kan være et nyttig tiltak for å forebygge kolsforverringer som fører til sykehusinnleggelse.

- Det er sammenfallende få akuttinnleggelser for kols året det var lav influensaaktivitet, uten at våre analyser kan si noe mer konkret om årsak og virkning, sier Leivseth.

Les mer om Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)