logo Helse Nord

Offisiell åpning av regionalt beredskapslager i Harstad

5. november 2020, er det offisiell åpning av regionalt beredskapslager for smittevernutstyr. Etter å ha hatt stor nytte av Brings kompetanse og fasiliteter i Bjerkvik, etablerer man seg i egne lokaler i tilknytning til UNNs forsyningsmiljø i Harstad. 

Publisert 05.11.2020
Smittevernlager

Behovet for å etablere en framtidsrettet struktur samt for å opprettholde god kvalitet i leveransene med en stadig økende logistikkmengde, har medført et behov for å håndtere dette i egenregi. 

Lageret skal både håndtere de løpende leveransene fra nasjonalt lager, samt jobbe for å etablere en regional beholdning av de artiklene som er eller blir definert som beredskapsprodukt. Lageret vil også fungere som forsyningssenter for volumprodukter der det ligger økonomiske gevinster med kun ett regionalt leveringspunkt.

UNN tok utfordringen på strak arm

Det ble tidlig under pandemien etablert regional koordinerende beredskapsgruppe for logistikk som har jobbet svært godt sammen, hvor fokuset har vært å sikre en så robusthet i forsyningen som mulig samt gjennom omfordeling mellom foretakene at alle til enhver tid har det vi trenger. Forsyningsavdelingen ved UNN tok på strak arm oppgaven med å være mottakspunkt for leveranser og administrere videredistribusjon ut i hele regionen. 

Etableringen av et regionalt lager er gjort på rekordtid og er et godt eksempel på hva som er mulig å få til med et godt samarbeid mellom foretakene. Miksen av ressurser, pågangsmot og kompetanse er forklaringen på at dette er realisert. Dette sammen med et godt samarbeid med lokalt næringsliv har grunnlaget for en slik etablering.

Stort lager trygger driften ved sykehusene

Siden senvinteren 2020 er alle sykehuslagrene fylt opp og det er bygd opp en stor beholdning i det regionale lageret med rundt regnet 1000 paller smittevernutstyr. Når lageret går i operativ drift, er sykehusene i nord langt bedre rustet enn i vår. I fortsettelsen vil man nå fin justere produktmiksen i beholdningen, slik at lageret kan være den reserven som trygger driften i hos sykehusene i Nord-Norge.

De færreste kunne forestille seg hva som ventet ved inngangen til pandemien. Det var en stor mangel på både smittevernutstyr og medisinsk utstyr. Heldigvis hadde de grepene som ble gjort tilstrekkelig effekt til at man fikk kjøpt seg den tiden som var nødvendig for å bygge et fundament for å håndtere pandemien på en god måte. I denne perioden er det en rekke som virkelig har stått på gjennom hele logistikklinja for å sikre en tilfredsstillende beholdning av de mest kritiske artiklene. 

Mottar ukentlig opptil 200 paller utstyr

Helse Sør Øst fikk tidlig i prosessen oppdraget med å koordinere prosessene med å sikre tilfang av smittevernutstyr, ikke bare til samtlige helseforetak men også til kommunehelsetjenesten. Dette i tett samarbeid med Sykehusinnkjøp. Fra begynnelsen av april begynte man å se fruktene av dette i vår region. I perioden fra da og fram til nå, har vi ukentlig mottatt opptil 200 paller med utstyr. Det var i utgangspunktet ikke en organisasjon som var rustet for å håndtere dette, verken i bemanningskapasitet eller lagerkapasitet. På toppen av dette fikk Helse Nord ansvaret for løpende distribusjon av smittevernutstyr til regionens 80 kommuner. 

Situasjonen har vist oss at man er særdeles sårbar alene. Uten leveransene fra Helse Sørøst og Sykehusinnkjøp, ville helseregionen fram til nå blant annet manglet ca 1,5 millioner munnbind og ca. 350 000 smittefrakker. Restriktiv bruk av utstyret ville vært påkrevd. 

Ekstraordinær innsats av mange ansatte over tid

Det er mange som har gjort en ekstraordinær innsats for å få dette til, som har brukt både ettermiddager, kvelder og helger for å sikre forsyningen ut til sykehusene. Forsyningsmiljøet til UNN har tatt den største delen av jobben med å være mottakspunkt og distribusjonsledd for de vel 3000 pallene med utstyr som er kommet, og jobben er løst på en utmerket måte. Mengden utstyr og kompleksitet i forsyningen med rundt 100 forskjellige mottakere har vært en krevende oppgave, men den er møtt med løsningsorientering og en vilje til å brette opp ermene som virkelig er til etterfølgelse. Likedan har forsyningsavdelingene håndtert en situasjon med å skulle håndtere et enormt tilfang av utstyr på en utmerket måte.

I tillegg er det viktig å rose alle brukerne av utstyret som, til tross for at de kanskje ser og kjennes litt annerledes ut sammenlignet med det utstyret man bruker til vanlig, har hatt tillitt til at kvaliteten i kvalitetssikringsjobben og i forsyningslinjen fram til de har utstyret tilgjengelig har vært god.