logo Helse Nord

PCI-tilbud i Bodø vedtatt

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt at også Nordlandssykehuset Bodø skal tilby pasientene PCI-behandling.

Publisert 13.12.2017
Sist oppdatert 19.08.2020
Styrets behandling av PCI-saken i Bodø 13. desember 2018
Opprettelsen ble vedtatt mot én stemme.

Styret diskuterte saken i fem og en halv time (inkudert pauser). Saken har skapt stort engasjement og er en av de mest omtalte sakene i Helse Nords historie.

Slik ble styrets vedtak:

  1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

  2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket.

  3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-tilbudet i Bodø.

  4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden forbedres i regionen – som en del av det regionale prosjektet.

  5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder overleger i kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF.

  6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

  7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.

T
rusler og personifisering
Tonen i den offentlige debatten om denne saken har vært svært krass. Ordbruken har vært hard. Styreleder Marianne Telle sa i sin innledning til saksbehandlingen at det har gått så langt at hun har mottatt trusler.

– Jeg har de siste dagene mottatt trusler om at dersom jeg ikke stemmer i henhold til definerte interesser, vil jeg som person bli rammet av sanksjoner og gjengjeldelse. Noen av truslene er så graverende at politianmeldelse er aktuelt og videre oppfølging vil bli gjennomført. Jeg kan imidlertid forsikre om at trusler og kampanjer ikke vil påvirke styrets saksbehandling i denne eller andre saker. Jeg leder et kompetent og selvstendig styre, sier styreleder Marianne Telle.

Hun kommenterte også personifiseringen av saken.

– Det er fra kommentatorhold og såkalte samfunnsstøtter blitt reist spørsmål om undertegnede ikke evner å forstå den politiske dimensjonen i PCI-saken. Det kan jeg forsikre om at jeg gjør. Jeg ser både agendaer, motiver og konsekvenser. I opptakten til dette styremøtet har jeg registrert mobiliseringen spesielt Nordlys har formidlet for å frata meg legitimitet i vervet som styreleder. Den hyppige bruken av navnet mitt for å flytte fokus fra sak til person. Skjalg Fjellheims tittel på dagens kommentar i Nordlys illustrerer det godt: «Veivalg for Marianne Telle.» Ikke veivalg for Helse Nord, ikke veivalg i PCI-prosessen, sier Telle.

Les mer om PCI-saken