logo Helse Nord

Skal utrede ønsket om sammenslåing

Helse Nord RHF har fått oppdraget om å utrede ønsket fra regjeringen om å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset.

Publisert 07.03.2019
Sist oppdatert 31.05.2019

​Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 7. mars 2019. I regjeringsplattformen (Granavolden-plattformen) har regjeringen foreslått at UNN og Finnmarkssykehuset slås sammen: «I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.» 

Oppdraget

Vedtaket fra foretaksmøtet beskriver utredningsoppdraget slik:

«Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videretutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og rekruttering skal vurderes. Videre skal det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en sammenslåing. Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.»

Les: Hele protokollen fra foretaksmøtet på regjeringen.no.

Utredningen skal være ferdig 1. desember 2019. Den skal da sendes på høring samtidig som den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Nord RHF skal motta høringssvarene og sende dem videre til departementet.


Skal planlegge

Helse Nord RHFs administrerende direktør, Lars Vorland, skal ha et første møte om utredningen i neste uke.

– Jeg skal i første omgang ha et møte administrerende direktør på UNN og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset for å drøfte hvordan vi skal legge opp arbeidet framover. Vi vil etter hvert komme tilbake med mer informasjon om en prosjektorganisering og framdriftsplan. Det blir viktig at vi i utredningen involverer berørte parter, sier adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.