logo Helse Nord

Slik fremmer vi faglig samarbeid og utvikling

Helse Nord RHF bruker 3,2 millioner kroner årlig på fagråd og fagnettverk. – En svært god investering, sier fagdirektør Geir Tollåli.

Publisert 14.08.2019
Sist oppdatert 21.08.2019
illustrasjon samarbeid
I dag finnes det 17 aktive fagråd i Helse Nord, og enda tre er under oppnevning eller skal etableres. Disse rådene er viktige på mange måter.

- Fagrådene kommer med viktige innspill til alle de prosessene som til enhver tid foregår, og hjelper oss fange opp hva som rører seg ute i klinikkene. Samtidig gjør det å kunne sette seg ned sammen, og gjerne besøke hverandre, noe med folk som ikke nødvendigvis er enige om alt. Det å snakke sammen og lytte til hverandre gjør noe med samarbeidsklimaet. De midlene vi bruker på dette arbeidet ser vi på som en svært god investering. Det var nettopp også derfor styret i 2018 vedtok å tilføre fagrådene ekstra midler. Det er viktig å samarbeide for å få ting til, og fagrådene er en veldig bra arena for å sørge for at alle blir hørt i viktige saker, sier Tollåli. 

Rådgivende organ

Det er Helse Nord RHF som oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene. Fagrådene er fagdirektørenes rådgivende organ for faglige beslutninger som berører behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrenser, og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. 
Fagrådene skal gi råd om faglige og strategiske veivalg, med utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak.

-  Rådene har forskjellige oppdrag som å utrede mulige løsninger, og koordinere prosedyrer i regionen. For eksempel har nå hjertefagrådet fått i oppdrag å harmonisere behandlingen av akutt hjerteinfarkt. Innen psykiatrien ser man på gjennomføringen av pakkeforløpet, og fagrådet for kreft er i gang med å revidere kreftplanen og rulleringen av denne. Fagrådene er ikke et beslutningsorgan, men et rådgivende organ. I konkrete saker gir de konkrete råd om hva de mener bør gjøres, så må vi i fagavdelingen veie dette opp mot andre hensyn, sier Tollåli.

Fagråd og fagnettverk i Helse Nord

FAGRÅD

Aktive:

 • Psykisk helsevern for voksne
 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Rus/TSB
 • Habilitering
 • Kreft
 • Hjertemedisin
 • Nyremedisin
 • Ortopedi
 • Gynekologi og fødselshjelp
 • Hud
 • Radiologi
 • Revmatologi
 • Øye
 • Rehabilitering
 • Infeksjon, smittevern og mikrobiologi

 

Under reoppnevning:

 • Diabetes
 • Lungemedisin 

Under oppnevning:

 • Hjerneslag 

Skal etableres:

 • Akuttmedisin
 • Pasient- og pårørendeopplæring 

 

FAGNETTVERK

 • Aktivitet og deltakelse
 • Alternativ kommunikasjon
 • Ambulante rehabiliteringsteam
 • Autisme, ADHD og Tourettes syndrom
 • CFS/ME
 • Geriatri
 • Hørsel
 • Intensiv habilitering
 • Læring og mestring
 • Pasient- og pårørendeopplæring
 • Seksualitet og funksjonsnedsettelse
 • Sped- og småbarn
 • Utviklingshemmede og rettssikkerhet ved lovbrudd
 • Utviklingshemming, aldring og demens
 • Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og psykisk helse

  
Fagrådene er tverrfaglig og geografisk sammensatt for å sørge for en bredest mulig kompetanse, og medlemmene utnevnes etter innspill fra de ulike helseforetakene. 17 fagråd er pr. i dag aktive eller under reoppnevning, mens flere kommer til.

- Noen fagråd er ikke nødvendigvis like aktive til enhver tid, men disse aktiveres når det dukker opp saker vi ønsker deres råd til. Andre fagråd igjen har mer å gjøre, som for eksempel hjerte, ortopedi og psykisk helse. Så ønsker vi å få på plass noen til, som patologi og prehospitale tjenester. Et fagråd for hjerneslag er allerede under oppnevning. 
 

En viktig møteplass 

Det finnes også en rekke fagnettverk i Helse Nord. Disse får også økonomisk støtte, men i motsetning til fagrådene oppnevnes ikke disse.

-  Fagnettverkene er noe fagmiljøene organiserer selv. De får økonomisk støtte, og de er viktige for utvikling og samarbeid i en region som er så vidstrakt som vår. At folk blir kjent med hverandre på en bedre måte, og også kan utvikle prosjekter sammen, er noe vi ønsker å støtte opp om. Fagnettverkene kan søke om midler én gang årlig etter visse kriterier, sier Tollåli.
 
Nettverkene er en viktig møteplass for helhet og samhandling, kvalitetsforbedring, utvikling og deling av kompetanse. Alle faggrupper kan opprette regionale fagnettverk, også faggrupper uten helsefaglig utdanning. Fagmiljøene ved UNN har et særlig ansvar for å etablere fagnettverk. Både etablerte og nyopprettede nettverk kan søke støtte. Noen regionale fagnettverk vil være permanente, mens andre vil fungere i kortere perioder for å dekke konkrete behov.

Her kan du lese mer om Helse Nords fagråd og fagnettverk