logo Helse Nord

Slik skal andelen kliniske studier i helseforetakene økes

Regionale innspillsmøter med Helse- og omsorgsdepartementet skal ende i en egen handlingsplan for kliniske studier. Helse Nord var første region ut.

Publisert 20.02.2020
Møte i Tromsø

Det er et klart politisk mål å øke andelen kliniske studier i helseforetakene, og en egen handlingsplan for kliniske studier er under utarbeidelse. I den forbindelse arrangeres det regionale innspillsmøter med Helse- og omsorgsdepartementet tilstede. 

Helse Nord var først ute av helseregionene med møtet som ble avholdt i Tromsø 14. februar. Formålet med møtet var å få innspill og diskusjon mellom HOD og sentrale representanter fra tjenesten, samarbeidende organisasjoner og brukere om muligheter og utfordringer ved kliniske studier.

Brukermedvirkning sentralt

Møtet var lagt opp som et heldagsmøte med presentasjoner av sentrale forskningsfunksjoner i regionen, med kunstig intelligens/big data/e-helse som første tematiske hovedbolk med korte presentasjoner fra fagmiljøene etterfulgt av diskusjon. 

- Min vurdering er at vi hadde et godt og nyttig møte. Mange av våre fagfolk – fra helseforetak og/eller UiT - holdt gode innlegg, og det kom fram mange synspunkter, erfaringer, spørsmål og refleksjoner i diskusjonene. Departementet var lydhør for disse, og later til å ta inn over seg de innspill de fikk. Vi fikk høre at de allerede nå så behov for å justere innretningen på planen, ut fra hva de først hadde tenkt, sier forskningssjef i Helse Nord RHF Tove Klæboe Nilsen.

Også brukermedvirkning i klinisk forskning var et sentralt tema i møtet.  Videre ble det lagt frem eksempler på pågående kliniske studier i regionen, og innspill fra fagmiljøene til hvordan støtte opp under klinisk forskning.

Rom for innspill 

Det var satt av god tid til diskusjon om aktuelle tema og problemstillinger, og departementet ga uttrykk for at de opplevde møtet som meget relevant for det pågående arbeidet, og at det var nyttig å komme i direkte dialog med fagmiljøene om hva de selv ser som flaskehalser, behov og muligheter.

- Et felles budskap for mange av innleggene, er at det bør legges enda mer til rette for forskning der pasientene er – og ikke satses hovedsakelig på designede randomiserte kontrollerte forsøk. Gode registre og databaser er også full av verdifulle data som bør forskes på, og data herfra bør være så åpne og tilgjengelige som mulig. Dette støtter vi i Helse Nord fullt ut, sier Nilsen.
 
Det er laget en egen nettside for arbeidet hvor skriftlige innspill kan meldes inn. Frist for innspill til HOD er 15. april.

Klikk her for mer info (regjeringen.no)