logo Helse Nord

Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med på ryddejobben. 

Publisert 31.08.2018
Sist oppdatert 03.09.2018
Colourbox.com

Foto: Colourbox.com

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Viktige årsaker til feilmedisinering er at helsepersonell mangler oversikt over den enkeltes faktiske legemiddelbruk og at det er for dårlig kommunikasjon om endringer i legemiddellisten mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

– Legemiddelfeil er en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader i helsetjenesten, sier kvalitetssjef i Helse Nord RHF, Hanne Frøyshov.

Det er altså mer vanlig at legemiddellistene inneholder feil enn at de er riktige

Det finnes i dag ikke én oppdatert liste som følger pasienten. Fastlegen, hjemmetjenesten og sykehusene opererer alle med ulike legemiddellister og det er ingen automatikk i at de stemmer overens med hverandre. Snarere tvert imot. 

– En studie i Helse Nord viser at det er feil i hele 60 prosent av alle legemiddellistene, og det har tidligere vist seg å mangle samsvar mellom legemiddellistene hos 60 – 90 prosent av pasientene på landsbasis. Det er altså mer vanlig at legemiddellistene inneholder feil enn at de er riktige. Selv om det sjelden er snakk om alvorlige feil, er dette noe vi må ta på alvor, sier Frøyshov. 


– Hvis vi klarer å bedre håndteringen gjennom digital registrering, bedre orden i de elektroniske reseptene og ved å fjerne oss fra penn og papir med håndskrifter som er egnet til feiltolking, vil gevinstene være veldig store – både i form av helsegevinst for pasientene og økonomien i helsevesenet, understreker hun. 

Nye prosedyrer skal gi bedre oversikt

Kvalitetssjefen i Helse Nord har det siste året ledet prosjektet «Samstemming av legemiddellister i Helse Nord». Etter å ha vært prøvd ut i fem avdelinger ved flere av landsdelens sykehus, ble i vår de nye rutinene innført i omkring 300 avdelinger i alle helseforetakene i Helse Nord.

– Leger og sykepleiere har fått opplæring i samstemming av legemiddellister, og det er i ferd med å innarbeides gode rutiner for dette i avdelingene. For eksempel skal alle legemidlene pasientene bruker registreres i den elektroniske pasientjournalen DIPS, forteller Frøyshov.

Målet er å oppnå korrekte oversikter over de legemidlene hver enkelt pasient faktisk bruker, og at mulige legemiddelallergier eller interaksjoner mellom ulike legemidler skal varsles digitalt når pasientens resept skal skrives ut. Og ikke minst er dette en forutsetning for å ta i bruk elektronisk kurve i sykehusene og å kommunisere med andre aktører i en fremtidig felles elektronisk legemiddelliste.

Rydd i reseptformidlere og send med pasientene oppdaterte legemiddellister når du henviser

Ønsker fastlegene med på laget

For å nå målet om mer samstemte legemiddellister spiller fastlegene en viktig rolle. 

– Både fastlegen og sykehuset har ansvar for at legemiddellisten er oppdatert når pasienten legges inn eller skrives ut. Men mellom hjemmetjeneste, sykehus, sykehjem og fastlege oppstår det ofte feil i overleveringene. På sykehusene kan det være uleselig håndskrift i kurvene, eller at man har basert lista på utdatert informasjon, sier Frøyshov og oppfordrer fastlegene å bidra med tre ting: 

– Rydd i reseptformidlere, send med pasientene oppdaterte legemiddellister når du henviser og forvent samstemte legemiddellister tilbake sammen med epikrisen, understreker Hanne Frøyshov. 

Felles legemiddeliste på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten


– Hvorfor vi ikke kan ha bare én felles legemiddelliste for alle nivåene i helsetjenesten, så unngår vi problemet? 

– Det er nok mange som, i dagens digitale tidsalder, stiller seg det spørsmålet. Der har vi ikke i dag, men det vi gjør nå, er et skritt på veien dit, sier Frøyshov og viser til «Pasientens legemiddelliste» et nasjonalt prosjekt initiert av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Prosjektet skal etablere en komplett, oppdatert og strukturert felles legemiddelliste som er tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov. En felles oversikt over pasientens legemidler vil gjøre det mulig for helsepersonell å dele informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Her vil det bli satt i gang en pilot til høsten. Der håper Helse Nord å være med.  Gjennom dette prosjektet ligger vi faktisk litt foran de andre regionene. Men inntil da må vi gjøre det beste ut av de verktøyene vi har i dag, konstaterer kvalitetssjefen.


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ble imponert etter sitt møte med pasienten Olga Olsen (99) fra Narvik, og inspirert av prosjektet "Samstemming av legemiddellister i Helse Nord" ved UNN.
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøkte i vår Universitetssykehuset Nord-Norge og fikk en innføring av hvordan helseforetakene i Helse Nord jobber med prosjektet samstemming av legemiddellister. Les hele saken på pingvinavisa.no

Samstemming av legemiddellister i Helse Nord

 • ​Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader. Helse Nord har derfor gjennomført et regionalt prosjekt for å unngå feilmedisinering. 

 • Målet er økt andel samstemte legemiddellister. En samstemt legemiddelliste inneholder de legemidlene pasienten faktisk bruker. En slik liste kalles «legemidler i bruk» (LIB). 

 • Innføringen av regionale prosedyrer skal bidra til å øke kvaliteten på samstemmingen og andelen samstemte lister. 

 • Dette er nytt:

  • Regionale prosedyrer for legemiddelsamstemming:

   • Felles regional metode for samstemming av legemiddellister

   • Elektronisk registrering av legemidler i bruk/rydiing i reseptformidleren

   • Registrering av CAVE/legemiddelallergier i legemiddelmodulen i DIPS 

 • Nye legemiddelavsnitt i dokumentmaler i DIPS

 • Elektronisk registrering og rapportering av legemiddelsamstemming ved hjelp av tjenestekoder. 

 • Fastlegene oppfordres til å: 

  • Rydde i reseptformidleren

  • Sende med pasientene riktig legemiddelliste når de henviser

  • Forvente samstemte legemiddellister tilbake fra sykehuset, helst sammen med epikrisen


Les mer om det regionale prosjektet herSamstemming av legemiddellister

Legemiddelsamstemming (LMS) er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk. Man ønsker å få et riktig bilde av pasientens faktiske legemiddelbruk. Prosjektet Samstemming av legemiddellister i Helse Nord har som mål å øke andelen samstemte legemiddellister.
Les mer om det regionale prosjektet her
Colourbox.com