logo Helse Nord

Støtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kroner

Tildelingen på 50 millioner kroner fra direktørene i de regionale helseforetakene innebærer at studien til IMPRESS-Norway nå kan starte opp i løpet av første halvår 2021.

Publisert 24.11.2020
En person som bruker et nettbrett

​IMPRESS-Norway er en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innen kreftbehandling. 

Dette er et stort løft innen norsk kreftbehandling og innebærer både en økt tilgjengelighet til moderne genetiske analyser i helsevesenet og at mange pasienter uten annet behandlingstilbud kan tilbys mer målrettet kreftbehandling for sin sykdom. Dette skjer innenfor rammen av en klinisk studie som innebærer at økt kunnskap også vil komme framtidige pasienter til gode. Alle norske sykehus som behandler kreftpasienter er invitert til å delta og studien vil være åpen for pasienter med avansert kreftsykdom i hele Norge. 

Omfattende internasjonalt samarbeid

Aktuelle pasienter vil få gjennomført en detaljert genetisk analyse av sin kreftsvulst og behandling vil rettledes av denne analysen og pasientens krefttype. Studien er et offentlig/privat samarbeid og legemiddelindustrien vil bidra med medikamenter til pasientene i studien. 

IMPRESS-Norway vil være en del av et omfattende internasjonalt samarbeid og innebærer at en kan samle data på en raskere måte også for svært sjeldne kreftformer. 

Før sommeren søkte studien helseforetakene om støtte gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Søknaden er nå fagfelle-vurdert, behandlet i KLINBEFORSK-styret og det er på bakgrunn av dette direktørene i de regionale helseforetakene den 23. november vedtok å støtte studien med 50 millioner kroner. Dette er i tråd med den pågående satsningen på presisjonsmedisin med målrettede bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartmentet som også omfatter helseforetakenes nylige støtte av oppbygning av en nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD).

Internasjonalt nettverk av presisjonsmedisin-studier

Målet er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter gjennom å bruke legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser for nye krefttyper, basert på genetiske forandringer (molekylær profil). Pasienter med utbredt kreftsykdom som har fått standard behandling, og som ikke har andre åpenbare behandlingsvalg, er aktuelle for å delta i IMPRESS-Norway. Det forventes at ca. 250 – 500 pasienter i året kan delta i studien. Pasientene vil bli inkludert i behandlingsgrupper (kohorter) basert på molekylær profil, kreftdiagnose og legemiddel. Hver kohort vil inkludere først åtte pasienter og dersom en eller flere pasienter har effekt av behandlingen vil ytterligere seksten pasienter bli inkludert. En kohort er positiv dersom fem eller flere av totalt tjuefire pasienter oppnår effekt (se figur 1). Det er også aktuelt med ekspansjonskohorter på opp til 150 pasienter (stage III) der det er god effekt i de 24 første pasientene. 

Bilde 1 Impress.jpg

Figur 1: Pasienter med en molekylærendring som kan behandles med et legemiddel i IMPRESS-Norway blir inkludert i en molekylær profil, diagnose og legemiddel spesifikk kohort. 

Et internasjonalt nettverk av presisjonsmedisinstudier med samme design som IMPRESS-Norway er satt i gang eller planlegges startet i en rekke land i Europa, inkludert Nederland (DRUP), Danmark (ProTarget), Sverige (MEGALIT), og Finland (FIN-PROVE). Det planlegges nå et utvidet samarbeid for å kunne samle kliniske effektdata på tvers av studiene. På den måten vil vi få vite mer om effekt av behandling også på krefttyper med sjeldne mutasjoner. 

Lik tilgang for alle pasienter

IMPRESS-Norway er åpen for alle sykehus som behandler kreftpasienter og foreløpig planlegger femten sykehus å åpne for inklusjon (se Figur 2). Alle de fire helseregionene er representert og studien vil rekruttere pasienter fra hele landet.  

Diagram

Lik nasjonal tilgang til presisjonsdiagnostikk og behandling er sentralt for helsevesenet. Vi planlegger derfor å bruke sosioøkonomisk informasjon fra ulike registre inkludert kreftregisteret, norsk pasientregister og SSB for å undersøke behandlingstilbudet i hele Norge (eget prosjekt kalt INSIGHT). 

Kompetanseløft for kreftleger over hele landet

Den molekylære profilen til alle pasienter som vurderes for IMPRESS-Norway vil bli diskutert i et nasjonalt molekylært kreftpanel (etableres som en del av InPreD). Her vil spesialister fra ulike fagfelt som bioinformatikk, molekylærbiologi, onkologi og patologi samles for å diskutere behandlingsalternativene for hver enkelt pasient og inklusjon i kliniske studier inkludert IMPRESS. Dette vil også være en viktig nasjonal arena for å kompetansen til fagpersoner ved alle norske sykehus som behandler kreft. 

Offentlig-privat samarbeid er nødvendig for å få til innføring av presisjonsmedisin

IMPRESS-Norway vil velge legemidler som synes å være et godt alternativ for hver enkelt pasient basert på molekylær profil og ut i fra et sett med regler (beslutningsalgoritmer). For at dette skal virke er studien avhengig av at farmasøytiske selskaper bidrar med legemidler kostnadsfritt for studien. Vi er i dialog med 15 selskaper om dette. Det lages også et offentlig privat samarbeid for å observere og diskutere denne satsningen (CONNECT prosjektet).

Kreftbehandling for fremtiden

Økt forståelse av de biologiske endringene som driver kreftsykdommen fører til at stadig flere kreftdiagnoser deles opp i mindre undergrupper. Dette utfordrer våre nåværende metoder for å ta nye behandlingsmuligheter inn i helsevesenet. Det langsiktige målet med IMPRESS-Norway er å etablere et kunnskapsgrunnlag og modell for hvordan presisjonsmedisin kan se ut i Norge. Vi inviterer derfor både private og offentlige aktører til å diskutere IMPRESS-Norway og fremtiden for norsk kreftbehandling. 

Studieledelse:
Sponsor: Sigbjørn Smeland, OUS
Coordinating Principal Investigator: Åslaug Helland, OUS
Trial Management Committee (TMC): Kjetil Taskén (OUS), Hege G Russnes (OUS), Åsmund Flobak (St.Oalv), Per Eystein Lønning (HUS), Bjørn Tore Gjertsen (HUS), Randi Hovland (HUS), Jon Amund Kyte (OUS), Tom Dønnem/Egil Blix (UNN), Sigbjørn Smeland (OUS), Åslaug Helland (OUS) 

Fagkontakter:
  • Åslaug Helland, professor UiO og forskningsleder, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus, aslaug.helland@medisin.uio.no, mob: 959 40 863‬
  • Sigbjørn Smeland, professor UiO og leder, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus, SSM@ous-hf.no, mob: 997 97 785‬‬
  • Kjetil Taskén, professor UiO og leder, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, kjetil.tasken@medisin.uio.no, mob: 908 60 759
  • Hege Russnes, overlege, Laboratorieklinikken, Oslo Universitetssykehus - leder, nasjonalt kompetansenettverk for presisjonsmedisin, h.e.g.russnes@ous-research.no, mob: 473 00 971‬
  • Gro Live Fagereng, spesialrådgiver forskning og strategi, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, gfageren@ous-hf.no, mob: 932 33 210‬