logo Helse Nord

Sykehusene opplyser ikke lenger om pasienters skadestatus

Sykehusene avvikler praksis med å gi media informasjon om pasienttilstand for enkeltpersoner. Dette for å ivareta personvern og taushetsplikt. 

Publisert 15.12.2022
Illustrasjonsfoto AdobeStock skadd person på båre

Fra 1. januar 2023 vil alle sykehus i Helse Nord avvikle praksisen med å gi media opplysninger om helsetilstanden til enkeltpersoner som har vært utsatt for ulykker eller andre alvorlige hendelser. Sykehusene har hittil gitt anonymisert informasjon til media om tilstanden til pasienter som kommer inn etter ulykker i det offentlige rom. Det har vært ulike rutiner i helseforetakene i nord de senere år, men det har i hovedsak blitt gitt informasjon f.eks. om type hendelse og skadestatus på skadde. 

​Vern mot personlige og helsemessige forhold 

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Det gjelder også personer som er utsatt for ulykker som blir omtalt i media.

I dagens informasjonssamfunn er sannsynligheten stor for å kunne identifisere en person som følge av muligheten for å sammenstille opplysninger fra politiet, offentlige registre, informasjon i media og i sosiale medier. Hvis en pasient kan identifiseres, vil taushetsplikten være brutt.  

Følgende eksempel illustrerer også at det er blitt mer problematisk å gi informasjon til media. En pårørende klaget fordi sykehuset hadde gitt anonymisert informasjon til media om deres skadde barn. Det ble vanskelig for dem i en sårbar situasjon. Det ble stilt spørsmål ved lovligheten av å gi denne informasjonen selv om det kun var kjønn, aldersgruppe og skadegrad (mann i 20-årene, alvorlige skadet) som ble delt med journalistene. 

​Like rutiner ved alle sykehus 

Fra 1. januar 2023 vil sykehusene i Helse Nord som hovedregel ikke lenger gi opplysninger om skadeomfang på enkeltpasienter som er akuttinnlagt etter ulykker. Det gjelder alle sykehus og behandlingssteder i Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 

Mange sykehus i Norge har sluttet å gi informasjon til media etter ulykker, begrunnet i helsepersonellovens §21, som omhandler taushetsplikten, og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)​. Disse sykehusene har besluttet dette ut fra samme avveining og vurdering som nå gjøres i en omforent helseforetaksgruppe i nord.  

Vi har stor forståelse for media sin rolle og behov for å informere befolkningen i saker av offentlig interesse, men ivaretakelse av helsepersonells taushetsplikt og den enkelte pasients rett til vern om personlige forhold må gå foran.  

​Bred involvering 

Endringen har vært forberedt gjennom arbeid av ulik karakter i foretakene med involvering av flere grupper som bl.a. ledelse og fagpersonell i berørte klinikker, foretaksjurist, personvernombud, fagråd i traumatologi, akuttmedisinske faggrupper, kirurgiske faggrupper, klinisk etisk komité og brukerutvalg.

Personvernombud ved helseforetakene påpeker at opplysninger som i dag blir gitt til media, skal håndteres som personopplysninger som er omfattet av personopplysningsloven og lovfestet taushetsplikt. 

​Andre vurderinger i beredskapssituasjoner 

Informasjon til offentligheten i beredskapssituasjoner skal fortsatt følge gjeldende beredskapsplaner i helseforetakene. Det betyr at det ved større hendelser og beredskapssituasjoner kan bli gjort andre vurderinger vedrørende anonymisert informasjon om skadestatus for pasienter.  

Større hendelser/beredskapssituasjon kan være når det etableres beredskapsledelse i sykehusene. Det kan være ved hendelser med store konsekvenser for samfunnet. Opplysninger om pasienter vil begrenses til å gi informasjon om antall skadde og alvorlighetsgrad. Sykehusene vil i slike tilfeller kunne informere media i de kanaler som er best egnet for å nå journalister på en rask og informativ måte. 

​Kontaktinformasjon for media 

​Finnmarkssykehuset: Eirik Palm, kommunikasjonssjef, tlf. 976 19 594 

Universitetssykehuset Nord-Norge: Hilde P Kvalvik, kommunikasjonssjef, tlf. 991 03 794 

Nordlandssykehuset: Randi Angelsen, kommunikasjonssjef, tlf. 907 45628 

Helgelandssykehuset: Mette Horsberg, kommunikasjonssjef, tlf. 959 02 646 

Helse Nord RHF: Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør, tlf. 975 92 815 ​​