logo Helse Nord

Telle kunne ikke påvirke noe som helst i flyanbudet

I offentligheten skapes det nå et bilde av at styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle, blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet. Fakta er at hun ikke på noen måte har vært delaktig i anskaffelsesprosessen – og hun har ikke hatt en dobbeltrolle.

Publisert 08.05.2018
Sist oppdatert 12.05.2018
Marianne Telle
Telle har ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen fått annen informasjon om anbudet enn den som var offentlig kjent. I likhet med resten av styret i Helse Nord RHF, fikk hun informasjon etter at anbudet var avgjort. 

Det var Luftambulansetjenesten HF som gjennomførte anbudet, ikke Helse Nord RHF. Marianne Telle har ikke og hadde ingen rolle i Luftambulansetjenesten HF.

Styreledere eller -medlemmer i styret i Helse Nord RHF har ingen del i anskaffelsesprosessen og har ikke fått informasjon underveis om hvordan tilbudene er vurdert, nettopp for å sikre at personer ikke skal kunne komme i habilitetskonflikter.   

Styret i Helse Nord RHF har hatt én rolle i anbudet: Å gi en fullmakt for en økonomisk ramme til administrerende direktør i Helse Nord RHF. Denne fullmakten ble gitt i styremøte 27. mai 2017, uten å vite hvilket beløp dreide seg om, og heller ikke hvem som var innstilt som valgt leverandør.

– Det stod ikke noe i sakspapirene jeg kunne bruke eller benytte meg av til egen vinning. Jeg kunne ikke gjøre meg inhabil om jeg så hadde villet, sier Marianne Telle.

Se styresaken:

Intensjonsavtalen med Babcock

Påstandene om dobbeltrolle kommer fordi Bedriftskompetanse, hvor Telle er administrerende direktør, i januar 2017 skrev en intensjonsavtale med Babcock om å bidra i tilretteleggingen for rekruttering av nøkkelpersonell og administrativt personell – dersom Babcock vant anbudet. Intensjonsavtalen ble underskrevet 16. januar 2017 av Marianne Telle. Dette er seks måneder før anbudsresultatet kom.

– Det blir framstilt som om jeg i løpet av dette halve året har påvirket anbudet slik at Babcock skulle vinne. Men jeg har ikke vært delaktig i anbudsvurderingene og jeg har heller ikke kunnet påvirke dem, sier Telle.

Bedriftskompetanses intensjonsavtale ble først aktualisert da Babcock fikk kontrakten. Når den nå fører til at Bedriftskompetanse bistår Babcock i tilretteleggingen i å rekruttere personell, har Telle som administrerende direktør i Bedriftskompetanse en klar økonomisk interesse i oppdraget for Babcock, også om den innebærer å rekruttere piloter fra dagens operatør, Lufttransport. Rekruttering av personell fra dagens operatør kan svekke operatørens leveringsevne, som i så fall ikke tjener Helse Nord RHFs interesser. Dersom Marianne Telle derfor skulle delta i behandlingen av saker som berører kapasitetsutfordringene i tjenesten vil spørsmålet om hvilke interesser hun ivaretar kunne oppstå. Det vil være egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Telle har derfor valgt å erklære seg inhabil i saken.

– På grunn av den situasjonen som nå har oppstått i flyambulansen, er det min vurdering at jeg er nødt til å erklære meg inhabil. Nestleder i styret i Helse Nord RHF, Inger-Lise Strøm, fungerer som styreleder i saker som vedrører flyambulansen, sier Telle.

I forbindelse med en mulig klage på anbudet fra Lufttransport ble det gjort en vurdering av habilitetsspørsmålet, se i dette brevet:

Tilbakevist i juni 2017


De samme påstandene som nå fremmes i media, ble tilbakevist i juni 2017. Da omtalte nord24.no saken. Luftambulansetjenesten HF redegjorde også da hvordan anbudet var gjennomført.

- Det er framsatt flere grove påstander, som alle er grunnløse. Telle har ikke på noen måte vært delaktig i anskaffelsesprosessen. Det hun og styret i Helse Nord RHF har vedtatt, er kun å gi administrativ direktør en fullmakt til å forplikte helseforetaket økonomisk i forbindelse med kjøp av ny ambulanseflytjenester.  De samme vedtakene er gjort av styrene i de andre tre andre regionale helseforetakene. Det er med andre ord kun de administrerende direktørene som har hatt tilgang til sensitiv kunnskap om anskaffelsen, ikke deres styrer, sa kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik til nord24.

Han la til at i behandlingen av fullmakt fikk RHF-styrene ikke vite hvem som har gitt det vinnende tilbud, og ikke hvilke beløp det dreide seg om.

Haarvik sier at Telle kun har signert en fullmakt.

- Hun har ikke på noe tidspunkt i prosessen kunnet påvirke noe som helst, og da kan hun heller ikke være inhabil. Vi har vært svært opptatt av habilitet i hele prosessen. Alle som har deltatt i selve prosjektet er sjekket ut, og har underskrevet habilitets- og taushetserklæringer, slik prosedyren alltid er. Når anskaffelsene er så store må vi ha alt det formelle og praktiske på plass. Vi er svært opptatt av at dette skal gjøres riktig, nøyaktig og rettferdig, sier Haarvik.


Mer informasjon