logo Helse Nord

Tiltak for å begrense fristbrudd og ventetid under pandemien

Korona-pandemien har ført til et etterslep på behandling ved sykehusene i Nord-Norge. Dette har ført til flere fristbrudd og lengre ventetider for pasienter. Slik følger Helse Nord RHF opp sykehusene i landsdelen med tiltak for hvordan man skal redusere antall fristbrudd og korte ned på ventetidene.

Publisert 30.09.2020
Sist oppdatert 05.10.2020
Stolrad

Tall fra sykehusene viser at fristbrudd og antall på venteliste har økt betydelig siden mars 2020. Mange pasienter som burde vært innkalt til utredning/behandling og mange som var i gang med utredning eller behandling, har fått neste avtale utsatt på grunn av pandemien. Det betyr at det er etterslep både i inntak av nye pasienter, og tilbud til pasienter som er i gang med utredning/behandling.

Størst etterslep er det på fagområdene øre-nese-halssykdommer, ortopedi, fordøyelse, øyesykdommer.

Kjøp av helsetjenester fra private

En mulighet for å korte ned på ventetid og redusere fristbrudd er økt kjøp av helsetjenester hos private sykehus og private avtalespesialister. Helse Nord har lavere innslag av avtalespesialister enn nasjonalt gjennomsnitt. Det gjør at avtalespesialistene i begrenset grad kan bidra til å redusere ventetid og fristbrudd. Det er for få private avtaleinstitusjoner til at økte kjøp i særlig grad kan avhjelpe situasjonen. Det innebærer at det meste av etterslepet må hentes inn av helseforetakene.  

Tiltak ved sykehusene

Sykehusene har satt i gang egne tiltak i denne situasjonen, og typiske tiltak ved sykehusene er:

  • Utvidete åpningstider ved poliklinikker
  • Bemanningstiltak
  • Økt bruk av videokonsultasjoner, herunder gruppekonsultasjoner
  • Redusere overforbruk av helsetjenester
  • Oppgaveglidning mellom yrkesgrupper
  • Ekstra innleie av spesialister

Pandemi-prosjekt

På overordnet nivå har de fire regionale helseforetakene iverksatt et pandemiprosjekt ledet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF. Prosjektet skal samle og analysere konsekvenser av den pågående koronapandemien fra alle de fire helseregionene. Analysene skal belyse utvikling i aktivitet ved sykehusene og konsekvenser for tjenesteleveransene til utvalgte pasientgrupper. Prosjektet skal fremskaffe relevant styringsinformasjon om løpende håndtering av pasienter under koronapandemien.