logo Helse Nord

Utfordrende økonomisk situasjon for Helse Nord

Foretaksgruppen Helse Nord vil ikke nå de økonomiske målene i 2018. Det kan få konsekvenser for planlagte investeringer.

Publisert 19.12.2018
Bilde av stolpediagram
For første gang siden 2009 vil foretaksgruppen Helse Nord ikke nå målene som er satt for økonomisk resultat. Prognosene per i dag viser at Helse Nord ligger an til et samlet positivt resultat på rundt 150 millioner kroner. Det er 126 millioner kroner mindre enn budsjettet for 2018. Budsjett 2018 forutsatte et positivt resultat på 276 millioner kroner.

Dette betyr mindre penger til å investere for.

De positive resultatene som det legges opp til i budsjettene, er penger som sykehusene skal investere i bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr. Slik er den økonomiske modellen for helseforetakene. Dersom målene ikke nås, blir det mindre penger til planlagte investeringer.

– Urolige


– Foretaksgruppen er i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi har siden mai 2018 vært urolige over utviklingen. Investeringsplanen i Helse Nord forutsetter at de økonomiske målene nås. Det har vi klart helt siden 2009. Resultatavviket og kombinert med høyere kostnader på noen av byggeprosjektene, gjør at vi ikke har den samme økonomiske situasjonen som investeringsplanen forutsetter. Vi arbeider med tiltak på kort og lang sikt som kan redusere kostnadene. Vi kan i ytterste konsekvens måtte skyve på noen byggeprosjekter, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

På kort sikt skal det regionale helseforetaket arbeide sammen med sykehusene for å se på muligheten for å omprioritere midler som kan lette omstillingen.

Styret i Helse Nord RHF har vært løpende orientert om den økonomiske utviklingen i månedlige virksomhetsrapporter, i langsiktig Plan for Helse Nord og i budsjettsaker. Helseforetakene er løpende orientert om det samme.

Årsaker


Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset har de største økonomiske utfordringene. Dette er de tre helseforetakene som også har gjennomført de største byggeprosjektene i regionen, og som derfor tåler svingninger i driftsbudsjettene minst.

Det er flere årsaker til at budsjettene for 2018 ikke nås, blant annet: 

  • Inntektene er lavere enn budsjettert.
  • Utgiftene til å leie inn helsepersonell fra vikarbyrå har økt mye.
  • Omstillingstiltakene i helseforetakene har ikke gitt de nødvendige resultatene.

Ambisiøs investeringsplan


Investeringsplanen for Helse Nord er svært ambisiøs. For foretaksgruppen er det kjent at de mest krevende årene for å få økonomien til å gå opp, er de årene vi er inne i nå. 

De mange store byggeprosjektene i landsdelen er mulig fordi Helse Nord har en samlet økonomistyring. For det enkelte helseforetak ville det vært vanskelig å stå for de store byggeprosjektene alene. Dette er i tråd med budskapet som har fulgt Helse Nords langsiktige plan hele veien: Alle helseforetakene får penger til bygg, men ikke samtidig.

De to byggeprosjektene som ligger nærmest i tid i investeringsplanen er nye sykehus i Hammerfest og Narvik. Forprosjektene vil fortsette som planlagt og vil ferdigstilles i løpet av 2019. Hvis ikke den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen viser betydelig bedring, må Helse Nord RHF vurdere om gjennomføringen av disse prosjektene kan gå så fort fram som planlagt.

Nordlandssykehuset ba om utsettelse


Nordlandssykehuset ba Helse Nord RHF om å få utsatt sitt krav om å effektivisere 100 millioner kroner. Styret i Helse Nord RHF vedtok i sitt styremøte 19. desember (se sak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018) at budsjettene i hvert foretak ikke planlegges med underskudd. 

Fram til endelig budsjettbehandling i februar 2019 blir det jobbet med å få til dette. Det vil legges vekt på å finne penger for å styrke inntektssiden til alle sykehusene i Helse Nord.