logo Helse Nord

Varsler tiltak etter nedgang i fullførte pakkeforløp for kreft

Helse Nords andel av fullførte pakkeforløp for kreft gikk ned med seks prosentpoeng fra 2018 til 2019. Sammenlignet med resten av landet er dette langt fra gode tall.

Publisert 25.09.2019
Sist oppdatert 26.09.2019
Colourbox.com

​Dette kommer fram i en sak til styret i Helse Nord RHF om årsaker til at standard forløpstider ikke overholdes. Oppdragsdokument 2019 stiller krav om at andel gjennomførte pakkeforløp innenfor standard forløpstid for alle kreftformer skal være minst 70 %, og at variasjonene mellom helseforetakene skal reduseres. Disse kravene er Helse Nord et stykke unna å nå.

I mars 2019 lå andelen fullførte pakkeforløp innen frist på 62 %. I august samme år var andelen på 60 %. Den nasjonale andelen i samme periode lå på 70 %. For Helse Nords del er dette en nedgang på seks prosentpoeng sammenlignet med året før.

Negativ utvikling i hele foretaksgruppen

Det er spesielt fristbrudd innen de fire store kreftformene, i tillegg til pakkeforløp for nyrekreft, som gir negative utslag på statistikken med lav måloppnåelse og mange pasienter.

Resultatene for gjennomføring av pakkeforløp innen normert tid har utviklet seg negativt i hele foretaksgruppen. Dette skyldes blant annet kapasitetsproblemer knyttet til MR og kirurgiske avdelinger.

- Jeg merker meg at de tiltakene som er igangsatt i helseforetakene så langt ikke har hatt tilstrekkelig vedvarende effekt. Informasjonen som er gitt, gir heller ikke god nok innsikt i alle årsaker og sammenhenger som forårsaker forsinkelser, og hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Mer direkte tilnærming

Nå skal Helse Nord RHF ha en mer direkte tilnærming til oppfølgingen av pakkeforløpene for å sikre at nødvendige tiltak kommer på plass, og at dette gir en varig forbedring i forløpstiden for pakkeforløp kreft.

- Vi må følge opp enda tettere, fordi vi ikke helt forstår mekanismene bak at forløpstidene ikke bedres. Vi vil blant annet bruke de regelmessige oppfølgingsmøtene med sykehusene til å få svar, sier Vorland.

Helse Nord RHF har også oppnevnt egne faggrupper med representanter fra regionens helseforetak, som skal ta for seg de fire store kreftpakkeforløpene i forbindelse med revidering av regional kreftplan. Årsaker til fristbrudd og tiltak for forbedring vil inngå i dette arbeidet.

Styret i Helse Nord RHF ba i sitt møte 25. september 2019 om at utviklingen innen pakkeforløpene for kreft følges opp særskilt o

Styret i Helse Nord RHF ba i sitt møte 25. september 2019 om at utviklingen innen pakkeforløpene for kreft følges opp særskilt og at årsakene til fristbrudd blir kartlagt og nødvendige tiltak iverksatt. Foto: Anne May Knudsen