logo Helse Nord

Vinneren av forbedringsprisen våren 2022 er kåret

Komiteen har tildelt prisen og kr 200 000,- til Finnmarkssykehuset HF, hvor alle klinikker har vært involvert i forbedringsarbeidet «Lokalt innsatsteam - gir resultater på ventetid og fristbrudd».

Publisert 13.05.2022
Sist oppdatert 13.06.2022
Vinnerne av Forbedringsprisen
​Arbeidet med Lokalt innsatsteam er opprettet for å redusere ventetid og fristbrudd for alle klinikker i hele Finnmarkssykehuset, og har rettet seg spesifikt opp mot merkantile tjenester og behandlere som har ansvar for innkalling av pasienter. 

Gjennom arbeidet er det avdekket stor uønsket variasjon knyttet til både registreringsrutiner, kvalitetssikring, langtidsplanlegging og utnyttelse av kapasitet. Prosjektet har sett og lært av de beste klinikkene, og hatt felles gjennomgang av rutiner/prosedyrer - og har sikret opplæring/gjennomgang og ukentlig kvalitetssikring av det som registreres.

​​Bedre samarbeid på tvers
Det er etablert et lokalt innsatsteam med representanter fra hver klinikk, med ukentlige møter. Det tas ukentlig uttrekk fra HN-LIS med gjennomgang av lister. Feilregistreringer korrigeres og det er avdekket flere nye og ukjente utfordringer som har påvirket ventetid og fristbrudd for foretaket. 

Helse Nords forbedringspris

  • ​​Helse Nord ønsker med forbedringsprisen å skape oppmerksomhet rundt det viktige forbedringsarbeidet som gjøres ute i foretaksgruppen. 
  • Prisen deles ut to ganger i året - på våren og på høsten. 
  • Kontinuerlig forbedring av lokale prosesser, drevet frem av lokale ledere og medarbeidere, er et av våre viktigste verktøy for utvikling av bedre pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø i tjenestene.
  • Prisen er på 200 000 kronerLokalt innsatsteam er under implementering i ordinær drift, og Finnmarkssykehuset HF er på god vei til å etablere gode rutiner og faste møter. Arbeidet sikrer bedre samarbeid på tvers, sikrer at pasienten får time til rett tid, og avdekker og løser utfordringer som påvirker pasientens ventetid.
Teamet har bestått av enhetsleder merkantil Arnhild Olsen, koordinator for teamet Anne Helen Nilsen og avdelingsleder kvalitet Line Strømhaug Grongstad (alle Kirkenes), klinikkrådgiver Robert Kechter (Alta), enhetsleder merkantil Sami klinihkka Bernt Somby (Karasjok) og konsulent Lena Wennberg (Hammerfest). Fra sist til best
Resultatet av arbeidet er at Finnmarkssykehuset HF i løpet av 5 måneder har gått fra å være sist til å bli best i regional sammenheng både innen ventetid og fristbrudd. Pasientene får time til rett tid, og sikrer medisinskfaglig forsvarlig behandling til pasientene. Arbeidet blir mer forutsigbart og bidrar til en bedre hverdag for de som skal sørge for innkalling.
Arbeidet har overføringsverdi til andre foretak, og leder av teamet har holdt foredrag både til ledelse og merkantile i øvrige helseforetak i regionen. Arbeidet er presentert i fagsjefmøtet i Helse Nord, i RETIV (regional arbeidsgruppe), i Harmoniseringsgruppen (regional arbeidsgruppe) og på årets Regionale pasientsikkerhetskonferanse.
Prosjektet ble presentert på den regionale pasientsikkerhetskonferansen, og presentasjonen kan du se her​Hederlig omtale

Komiteen mottok våren 2022 flere svært gode søknader, og flere var gode kandidater til å motta forbedringsprisen. 

Komiteen finner det ikke hensiktsmessig å gi spesifikk hederlig omtale til noen få av kandidatene, men vil berømme alle søkere for gode forbedringsprosjekter.