logo Helse Nord

Vinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kåret

Heder, ære og 200 000 kroner går til Nordlandssykehuset og Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen.

Publisert 30.04.2021
Sist oppdatert 14.12.2021
Hjertemonitor

For å fremheve noe av det gode forbedringsarbeidet som foregår i helseforetakene, inviterer Helse Nord RHF helseforetakene til å konkurrere om forbedringsprisen på 200 000 kroner.

Målsettingen med forbedringsprisen er å få økt oppmerksomhet om alle de gode forbedringsprosjektene som fører til at vi løser oppgaver på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, samt å stimulere til overføring av gode forbedringsidéer til hele foretaksgruppen.

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger i året, en gang på våren og en gang på høsten. Helse Nord RHF fikk denne gangen inn 10 søknader, som alle beskriver gode forbedringsprosjekter.

Prisen, som er på 200 000 kr, deles denne gangen ut til Nordlandssykehuset og Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen, med Telemetriprosjekt NLSH Vesterålen: «Fra ustrukturert og tilfeldig til strukturert og etterprøvbart». 

Om prosjektet: 

Forbedringsprosjektet tok utgangspunkt i et avvik som omhandlet flere observasjoner av lang bortetid fra telemetriovervåkning på Intensiv i Vesterålen. Dette ble også observert av personalet på Intensiv, pasienter tilkoblet telemetri ble ikke overvåket 24/7. 

Prosjektet ble gjennomført ved at relevante data ble logget hver time 24/7, gjennom 52 uker. Datainnsamling la grunnlaget for driverdiagram som viser både primære og sekundære drivere tilknyttet hovedproblemstillingen: lang bortetid fra scopovervåkning av telemetri-pasienter. Bruk av PDSA-sirkelen sikret at tiltak ble vurdert og analysert opp mot delmål og hovedmål.

Bilde av prisvinnerne

Fremst til bakerst: Medisinsk avdelingsoverlege Julia Cortis, fagsykepleier Stine Selstø og fagsykepleier Hilde Lauritzen fra intensiv, prosjektleder og ass avdelingsleder Trine P Haugen, kir. klinikk Vesterålen og enhetsleder Bente Hansen, enhet intensiv, akuttmottak og dagkirurgi.

Resultat av arbeidet

Etter 52 uker i prosess kunne en dokumentere gjennomført forbedring på alle delmål samt hovedmål med 90-100 %. Alle delmål og hovedmål ble etablert som ny praksis med standardiserte tiltak i de siste 16 ukene av prosjektet. Den prosentvise høye måloppnåelsen var stabilt høy siste del av prosjektukene.

Telemteritilbudet ble re-testet etter 7 måneder, og datalogg viste en fortsatt måloppnåelse på mellom 90 og 100 %. En kunne konkludere med oppnådd varig endring som bedret pasientsikkerhet i tjenesten, og pasienttilbudet er satt inn i klinikkens Internrevisjonsplan.

Prosjektet utpekes som vinner, og blir tildelt 200 000 kr. 

Helse Nord RHF gratulerer med prisen, og vil komme tilbake med tidspunkt for prisutdeling. 

Hederlig omtale til UNN

Ortopedisk avdeling UNN med prosjektet "Etterslep – oppgaveglidning til fysioterapeut" får diplom for hederlig omtale. 

Ortopedisk avdeling har gjennomført et forbedringsarbeid med bakgrunn i at avdelingen hadde en stor økning i antall polikliniske fristbrudd og antall ventende pasienter, som et direkte resultat av pandemiens påvirkning av driften i perioden mars – oktober 2020.

De satte ned en arbeidsgruppe som gjennom driverdiagram definerte målet, kom med forslag til drivere og endringsideer. Målet var å raskt øke poliklinisk tilgjengelighet for pasientene for å redusere ventelistene, ved bruk av forbedringsmodellen. Prosjektet har medført økt poliklinisk tilgjengelighet for pasientene (pasientsikkerhet), bedre pasientforløp for de pasientene som primært trenger et konservativt behandlingsforløp (til fysioterapeut) og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte i avdelingen nå som ventelistene er ajour.

Vi gratulerer!

Neste frist for å søke på forbedringsprisen er 20. september via lenken på intranettsiden. http://intranett.helse-nord.no/forbedringspris/category39668.html