logo Helse Nord

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven av 2021, innebærer at foretakene i Helse Nord må gjøre fortløpende vurderinger av om foretaket drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3.

En hånd som holder en globus
Illustrasjon: Colourbox

Spesialisthelsetjenesten skal være åpne om prioriteringer og hvordan ressursene utnyttes, og vi skal sørge for at alle som jobber hos oss eller hos våre leverandører ivaretas og sikres anstendige arbeidsforhold.

Ansvaret for oppfølging og etterlevelse av kravene i åpenhetsloven er plassert hos Eieravdelingen i Helse Nord RHF. Styret har det øverste ansvaret for at Helse Nord RHF har implementert og operasjonalisert åpenhetsloven.

Dette innebærer et ansvar for at arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tydelig plassert i organisasjonen, at det er etablert en prosedyre for å behandle forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderingene og at den årlige redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene publiseres på Helse Nord RHF sine nettsider.

Arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er forankret i Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar og Regional retningslinje for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven i Helse Nord. Retningslinjen beskriver hvilke krav som stilles i de ulike stegene i aktsomhetsvurderingene og hvordan resultater skal publiseres og fremstilles i årlig redegjørelse.

Saken ble behandlet i styresak 81-2023.

Les også: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Helse Nord RHF 2022.pdf

Sist oppdatert 27.06.2023