logo

Styret i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for alle helseforetakene i regionen.

Styret skal påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet. 

Styret i Helse Nord RHF består av medlemmer som er oppnevnt av departementet, og representanter som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har mangfold og bredde, også geografisk og politisk. 

Ønsker du å sende en henvendelse til styret? Send den på e-post til Helse Nord RHFs postmottak, e-post: postmottak@helse-nord.no.

Kommende styremøter

Arkiv over tidligere styremøter

Foretaksmøter

Styret i Helse Nord RHF 2022–2024

 

En person med langt blondt hår

Renate Larsen

Styreleder

Oppnevnt som styreleder fra november 2018. Renate Larsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse.

Hun er tidligere adm. direktør i Norges sjømatråd og styremedlem i Folketrygdfondet (fra 2013). Larsen har hatt lederroller i over 20 år og har erfaring fra en rekke styreverv blant annet i ulike selskap i Lerøy-konsernet, som styreleder i Hålogaland Teater og styremedlem i Nofima, NHO Troms og Svalbard.

Renate Larsen er bosatt i Tromsø.

En mann med skjegg

Rune Gjertin Rafaelsen

Nestleder

Rune Gjertin Rafaelsen ble oppnevnt til styret i januar 2022.

Han har bakgrunn som lærer, rektor, direktør og leder av Barentssekretariatet (2003–2014). Tidligere politiker og ordfører i Sør-Varanger (2015–2021). Styreleder i Festspillene i Nord-Norge (2019–) og nestleder i fakultetsstyret (humaniora) UiT.

Rune Gjertin Rafaelsen er bosatt i Kirkenes.

Kari Jørgensen

Kari Jørgensen

Oppnevnt som styremedlem i 2009, og medlem i Revisjonsutvalget til Helse Nord RHF.

Kari Jørgensen er utdannet jurist fra UiT, Norges arktiske universitet med spesialfag i arbeidsrett og sosialrett fra Universitetet i Oslo. Hun er i dag kommuneadvokat i Alta kommune. Jørgensen har over år hatt flere styreverv og andre verv, blant annet som styremedlem i Coop Finnmark (2003–2013 ) og som medlem i Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Hun er i dag nestleder i Nordlysbadet AS og medlem av steriliseringsnemnda i Finnmark.

Jørgensen er bosatt i Alta.

Svenn Are Jenssen

Svenn Are Jenssen

Oppnevnt som styremedlem fra 1. februar 2015.

Svenn Are Jenssen er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, har en MBA fra Henley Management College og doktorgrad fra NTH. Han har spesialisering innenfor entreprenørskap, omstilling og innovasjon. Han er i dag førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet og driver eget selskap. Jenssen har hatt lederroller i 25 år, og har erfaring fra en rekke styrelederverv, blant annet i Rapp Marine gruppen, Andøya Space Center, Nord-Norsk Reiseliv og Moldjord Bygg & Anlegg.

Jenssen er bosatt i Bodø.

En mann som smiler til kameraet

Jan-Oddvar Sørnes

Oppnevnt som styremedlem fra 28. april 2023.

Ph.D. i Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU (2004). Har vært tilsatt ved Høgskolen i Bodø / Nord universitet siden 1992, og har siden 2015 vært professor ved Handelshøgskolen innen organisasjonskommunikasjon og ledelse. Sørnes har vært studiumsansvarlig på flere masterutdanninger, har hatt utstrakt samarbeid med utenlandske universiteter, og i to perioder vært vise-dekan for forskning. Sørnes har også ledet utviklingsprosjektet på Nesna, i regi av Nord Universitet.

Sørnes er president i Norges Cykleforbund, har sittet i Universitetsstyret ved Nord Universitet, og er bosatt i Bodø.

En person som har på seg en konfirmasjonslue og kjole

Henrik Olsen

Henrik Olsen er utdannet bachelor innen historie og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet. Han jobber i dag som seniorrådgiver ved Davvi álbmogiid guovddás / Senter for nordlige folk i Kåfjord.

Han har vært sametingsråd i perioden 2013-2020, blant annet med ansvar for helse og sosialfeltet. Olsen er innvalgt på Sametinget for perioden 2021-2024.

Olsen har styreerfaring fra Samisk museumslag, Norske Samers Riksforbund, og en rekke andre samiske og lokale organisasjoner. 

En kvinne som smiler til kameraet

Anne Husebekk

Anne Husebekk har vært medlem av styret siden januar 2022.

Hun er utdannet lege ved UiT Norges arktiske universitet, er spesialist i immunologi og Transfusjonsmedisin og professor i immunologi ved UiT. Hun var rektor ved UiT i perioden 2013-2021 og har tidligere hatt stilling i UNN ledelsen.

Husebekk har vært styreleder i UiT, er styreleder i Tromsø Forskningsstiftelse, er visepresident i International Science Council og nestleder i styret for University of the Arctic i tillegg til flere andre styreverv.

 

Styremedlemmer valgt av de ansatte:

Sissel Alterskjær (2)

Sissel Alterskjær

Norsk sykepleierforbund, konserntillitsvalgt.


Hun har representert de ansatte siden 2012 og vært konserntillitsvalgt for Unio siden 2009. Forbundstilhørighet er Norsk sykepleierforbund der hun har hatt ulike verv som tillitsvalgt. Alterkjær var ferdig utdannet som sykepleier i 1992, hun har en master i helseledelse, arbeidsrett, strategisk kompetanseplanlegging samt tillitsvalgtsopplæring fra egen organisasjon. Hun har jobbet i spesialisthelsetjenesten siden hun var ferdig utdannet som sykepleier, i Hammerfest, Tromsø og Mo i Rana. Hun har hatt jobber som sykepleier i turnus, og hun har vært leder på nevnte steder.

 Alterskjær er medlem i styrets revisjonsutvalg. Hun er bosatt i Mo i Rana.

Kari Sandnes

Kari Marie Baadstrand Sandnes

Fagforbundet, konserntillitsvalgt.

Hun har representert de ansatte som styremedlem siden august 2002.

Siden 2006 har hun vært og er konserntillitsvalgt for LO Stat, hennes forbundstilhørighet er Fagforbundet. Hun har verv som regionstyremedlem i Fagforbundet Nordland og er leder av LO Stat i Nordland. Hun har vært aktiv innen kommunepolitikken og har to perioder i kommunestyre bak seg. Kari er utdannet hjelpepleier og har jobbet i både primær- og spesialisthelsetjenesten siden 1988. Hun har kortere studier innen forvaltningspolitikk, arbeidsrett og prosjektarbeid ved UIB og Nord universitet i tillegg til skolering i egen organisasjon.

Hun er også nestleder i en lokal ASVO-bedrift i sin hjemkommune. Hun er bosatt på Gravdal.

Martin Øien Jenssen

Martin Alexander Øien Jenssen

Psykologforeningen.


Styremedlem valgt av de ansatte siden juni 2022.

Martin har vært Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse-Nord siden 2019. Forbundstilhørighet er Psykologforeningen. Martin Øien Jenssen er utdannet psykolog fra UiT-Norges arktiske Universitet og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har i tillegg kortere studier innen konflikthåndtering, arbeidsrett og HRM i tillegg til skolering innen egen organisasjon. Han kommer fra stillingen som psykologspesialist ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN Tromsø og har tidligere jobbet blant annet i Troms fylkeskommune og på Nasjonalt senter for telemedisin, UNN.

Han er bosatt i Tromsø.

 

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. Ann-Mari Jenssen. Delta. Helsesekretær/konserntillitsvalgt for YS Helse i Helse Nord RHF. Fra Stokmarknes. Permisjon fra Nordlandssykehuset.
  2. Stian Rønning. Norsk sykepleierforbund. Anestesisykepleier ved Finnmarkssykehuset og luftambulansebasen i Kirkenes. Fra Kirkenes.
  3. Sturla Heitmann. Fagforbundet. Ambulansefagarbeider/hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Finnmarkssykehuset. Fra Alta.
  4. Solveig Nergård. Legeforeningen. Lege/foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen UNN. Fra Tromsø.
  5. Baard Einar Martinsen. Nito. Bioingeniør/konserntillitsvalgt for SAN i Helse Nord RHF. Fra Kirkenes. Permisjon fra Finnmarksykehuset.


Observatør med møte- og talerett:

Leder av Regionalt brukerutvalg, Knut Georg Hartviksen 

 

Veilederen orienterer om styrearbeid i det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord. Den er et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen revideres ved behov.

Styrearbeid i Helse Nord - veileder for Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord (PDF)

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.

Organisering

De fire medlemmene velges av og blant styrets medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget.

Oppgaver

Viktigste oppgaver er:

  • Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver.
  • Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon.
  • Følge opp ekstern revisjons arbeid.

Medlemmer

Medlemmer av revisjonsutvalget:

Svenn Are Jenssen (leder)

Kari Jørgensen

Sissel Alterskjær

Jan-Oddvar Sørnes

Instruks

Last ned instruks for styrets revisjonsutvalg (pdf)
 

Årsrapporter

Helse Nord RHFs internrevisjon skal evaluere og bidra til forbedringer i virksomhetsstyringen, risikostyringen og internkontrollen.

Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Det er styret i Helse Nord RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak. 

Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Styret i Finnmarkssykehuset

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge

Styret i Nordlandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset

Styret i Sykehusapotek Nord

Styret i Helse Nord IKT

 

Hva gjør Helse Nord RHF?

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor. Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen.
Les mer om oppdraget til Helse Nord RHF
Ambulanse
Sist oppdatert 28.04.2023