logo Helse Nord

Om Trygg akuttmedisin

Gjennom prosjektet «Trygg akuttmedisin» har primær- og spesialisthelsetjenesten hele Nord-Norge blitt enige om felles rutiner for behandling av akutte brystsmerter, hjerneslag og blodforgiftning (sepsis).

Når disse akutte, alvorlig sykdomstilstandene oppstår utenfor sykehus, er det viktig at helsetjenestene klarer å samhandle raskt og godt. Hvert minutt teller!

Prosjektet fokuserer på rask og trygg samhandling langs hele den akuttmedisinske kjeden, fra pasientens kontakt med 113 til behandling inne på sykehuset.

Det er spesielt tre ting som kjennetegner disse tidskritiske, vanlige sykdomstilstandene:

  • Det er viktig at befolkningen raskt kan gjenkjenne symptomer og ringe 113

  • Pasientbehandlingen involverer flere faggrupper og nivåer i helsetjenesten samtidig: kommunehelsetjenesten, ambulansetjenesten, nødmeldetjenesten (AMK) og akuttsykehus.

  • Det som skjer før pasienten kommer til sykehus, altså det prehospitale, det viktigste for utfallet. Spesielt viktig et dette her i Nord-Norge, med våre lange avstander og spredte befolkning. De prehospitale er i dag svært avanserte og kan tilby tidlig livreddende behandling som var utenkelig for noen år siden.

Trygg akuttmedisin har levert følgende:

  • Tre felles, tydelige handlingsplaner (prosedyrer) med evidensbaserte tidsmål

  • Tre felles, tydelige sjekklister for teamarbeidet

  • Nye kommunikasjonsplattformer (flerpartssamtaler via nødnett/helse)

  • Felles tverrfaglig teamtrening (dagskurs/simulering/øvelser)

Prosjektet Trygg akuttmedisin ble startet i 2015 av daværende Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) og tilhørende kommuner i Troms og Ofoten.

OSO opprettet et klinisk samarbeidsutvalg (KSU-5) med 11 sykehusleger fra de tre UNN-sykehusene (Tromsø, Harstad, Narvik) og seks kommuneleger. Utvalget skulle utarbeide felles prosedyrer for UNN HF og kommunene for de fem tidskritiske pasientgruppene: hjertestans, akutt koronarsykdom, akutt respirasjonssvikt, alvorlig traume og hjerneslag.

Bakgrunnen var en klage fra kommunelege Aslak Hovde Lien i daværende Lenvik kommune. Han påpekte manglende samhandling, ulike prosedyrer og svak felles situasjonsforståelse i akuttmedisinske situasjoner.

Informasjon var dårlig fra UNN til førstelinjetjenestene ved innføring av nye eller endrete prosedyrer. Flere uheldige hendelser har illustrert manglende organisatorisk system, kommunikasjon og samhandling.

Utvalget valgte å konsentrere seg om å lage felles, evidens- og konsensusbaserte prosedyrer med tilhørende sjekklister og kommunikasjonsplattform for tre tidskritiske tilstander: akutte hjerteinfarkt, akutt hjerneslag og akutt sepsis

Prosedyreverk med tilhørende systemer, grafisk utforming og opplæringspakke var ferdig høsten 2019. Et målrettet samarbeid med Lærdal Medicals grafiske designere utviklet de nye prosedyrene, sjekklister og plakater slik at de fikk et enhetlig og gjenkjennelig uttrykk som de kjente hjertestans og gjenopplivingsplakatene for HLR og A-HLR. 

  

Sist oppdatert 05.07.2024