logo Helse Nord

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har avtale med følgende private rehabiliterings- og habiliteringsinstitusjoner:

Rehabilitering og habilitering i Helse Nord (behandlingstilbud, henvisning m.m.)

Nye avtaler trer i kraft 1.1.2024. Avtalene har en varighet til 31.12.2027.

Helsepartner Rehabilitering, avdeling Alta har avtale med Helse Nord om følgende behandlinger.

Brudd og slitasjeskader i skjelett

 • Pasientgruppen skal i hovedsak få tilbud i hjemkommunen.

 • Noen pasienter vil likevel ha behov for spesialisert og intensiv rehabilitering i form av døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon etter bruddbehandling, ved komplekse skader i muskel og skjelettsystemet, kompliserte hofte og kneprotesoperasjoner.

Kreftsykdom

 • Voksne med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom.

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

 • Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

 • Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev og ofte utfordringer med å delta i arbeidsliv.


Sanseforstyrrelser

 • Pasienter med Mb. Meniere, tinnitus og vestibulære sykdommer (svimmelhet og balanseforstyrrelser) der gjennomført lærings og mestringskurs ikke er tilstrekkelig og behov for spesialisert rehabilitering fortsatt foreligger. Pasientene skal være utredet av spesialisthelsetjenesten og må kunne delta i gruppetrening og fellesundervisning. 

Avtale med Helsepartner Rehabilitering AS

 

Nye avtaler trer i kraft 1.1.2024. Avtalene har en varighet til 31.12.2027.

Helsepartner Rehabilitering, avdeling Skibotn har avtale med Helse Nord om følgende behandlinger.

Hjertesykdommer

 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift. trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv.

 • Aktuelt etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Lungesykdommer

 • Voksne pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening.

Sykelig overvekt

 • Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.

Tilbudet skal gjelde for

 • Voksne med sykelig overvekt (KMI minst 40 eller KMI minst 35 med alvorlige tilleggssykdommer)

 • Overvektsopererte som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud
 
 
 
 

Nye avtaler trer i kraft 1.1.2024. Avtalene har en varighet til 31.12.2027.

ViGØR Rehabiliteringssykehus har avtale med Helse Nord om følgende behandlinger.

Brudd og slitasjeskader i skjelett

 • Pasientgruppen skal i hovedsak få tilbud i hjemkommunen.

 • Noen pasienter vil likevel ha behov for spesialisert og intensiv rehabilitering i form av døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon etter bruddbehandling, ved komplekse skader i muskel og skjelettsystemet, kompliserte hofte og kneprotesoperasjoner.

Inflammatoriske revmatiske sykdommer

 • Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå og komplekst symptombilde, for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbevegelighet og muskelkraft samt fatigue. Gruppen omfatter pasienter med artritt, spondylartritt, bindevevssykdom og enkelte sjeldnere revmatiske sykdommer.

Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic fatigue syndrom (CFS) / Myalgisk encefalopati (ME))

 • Pasienter med redusert funksjonsnivå som følge av kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME diagnostisert etter anbefalte diagnosesett (Fukudakriteriene (CDC-kriteriene 1994), Canadakriterier 2003, Pediatriske kriterier 2006 (Jason 2006).

 • Tilbudet gjelder pasienter med mild alvorlighetsgrad (aktivitetsnivå redusert med minst 50 % sammenlignet med før sykdomsdebut) og moderat alvorlighetsgrad (all aktivitet er sterkt redusert, bundet til huset og behov for søvn i løpet av dagen). Pasientene må kunne delta i gruppetrening og felles undervisningsopplegg.

 • Pasienter med alvorlig (dvs. hovedsakelig sengeliggende og avhengig av rullestol) eller svært alvorlig grad (dvs. sengeliggende og pleietrengende) er vurdert å være for syke for denne type rehabilitering. Disse vil bli ivaretatt i helseforetakene.

Kreftsykdom

 • Voksne med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom.

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

 • Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

 • Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

 • Målgruppen omfatter et bredt spekter av sykdommer, tilstander og skader: Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, muskelsyke og senfaserehabilitering etter ryggmargsskade.
 • Mange pasienter i denne gruppa har progredierende og komplekse lidelser og trenger tilbud og hjelp til mestring av endringer/forverring av sitt funksjonsnivå.

Hjertesykdommer

 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift. trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv.
 • Aktuelt etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev og ofte utfordringer med å delta i arbeidsliv.

Sykelig overvekt

 • Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.

Tilbudet skal gjelde for

 • Barn (<18 år) med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer
 • Voksne med sykelig overvekt (KMI minst 40 eller KMI minst 35 med alvorlige tilleggssykdommer)
 • Overvektsopererte som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

 • Tilbudet gis til barn og unge voksne med komplekse habiliterings-/rehabiliteringsbehov med behov for tverrfaglig tilnærming og døgnbaserte opphold.

Målgruppe:

 • Barn (<18 år)
 • Unge voksne (18-30 år)
 • Målgruppene har alvorlig nedsatt funksjonsevne som følge av alvorlig sykdom/tilstand, store traumer, medfødt og ervervede, Pasientene skal være utredet av lokalt helseforetak (f.eks. HABU, habiliteringstjeneste for barn og unge).

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

 • Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Diagnoseuavhengige og individuelle opphold.

 • Søkes direkte fra helseforetak eller inntil 4 uker etter utskrivelse.

 

 

Nye avtaler trer i kraft 1.1.2024. Avtalene har en varighet til 31.12.2027.​

Valnesfjord Helsesportssenter har avtale med Helse Nord om følgende behandlinger.
 

Inflammatoriske og revmatiske sykdommer

 • Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå og komplekst symptombilde, for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbevegelighet og muskelkraft samt fatigue. Gruppen omfatter pasienter med artritt, spondylartritt, bindevevssykdom og enkelte sjeldnere revmatiske sykdommer.

Hjerneslag og ervervet hjerneskade 

 • Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

 • Målgruppen omfatter et bredt spekter av sykdommer, tilstander og skader: Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, muskelsyke og senfaserehabilitering etter ryggmargsskade.
   
 • Mange pasienter i denne gruppa har progredierende og komplekse lidelser og trenger tilbud og hjelp til mestring av endringer/forverring av sitt funksjonsnivå.


Hjertesykdommer

 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift. trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. 

 • Aktuelt etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.


Lungesykdommer

 • Voksne pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening.

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev og ofte utfordringer med å delta i arbeidsliv.


Sykelig overvekt

 • Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.

 • Barn (<18 år) med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer.

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

 • Tilbudet gis til barn og unge voksne med komplekse habiliterings-/rehabiliteringsbehov med behov for tverrfaglig tilnærming og døgnbaserte opphold.

 • Barn (<18 år)
 • Unge voksne (18-30 år)

 • Målgruppene har alvorlig nedsatt funksjonsevne som følge av alvorlig sykdom/tilstand, store traumer, medfødt og ervervede, Pasientene skal være utredet av lokalt helseforetak (f.eks. HABU, habiliteringstjeneste for barn og unge).
 
 
 

Nye avtaler trer i kraft 1.1.2024. Avtalene har en varighet til 31.12.2027.

Nordtun HelseRehab har avtale med Helse Nord om følgende behandlinger:


Brudd og slitasjeskader i skjelett

 • Pasientgruppen skal i hovedsak få tilbud i hjemkommunen.

 • Noen pasienter vil likevel ha behov for spesialisert og intensiv rehabilitering i form av døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon etter bruddbehandling, ved komplekse skader i muskel og skjelettsystemet, kompliserte hofte og kneprotesoperasjoner.

Kreftsykdom

 • Voksne med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom.

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

 • Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

 • Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).


Hjertesykdommer

 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift. trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv.

 • Aktuelt etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.


Lungesykdommer

 • Voksne pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening.

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev og ofte utfordringer med å delta i arbeidsliv.

Sykelig overvekt

 • Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.

Tilbudet skal gjelde for

 • Barn (<18 år) med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer
 • Voksne med sykelig overvekt (KMI minst 40 eller KMI minst 35 med alvorlige tilleggssykdommer)
 • Overvektsopererte som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

 • Pasienter med Mb. Meniere, tinnitus og vestibulære sykdommer (svimmelhet og balanseforstyrrelser) der gjennomført lærings og mestringskurs ikke er tilstrekkelig og behov for spesialisert rehabilitering fortsatt foreligger. Pasientene skal være utredet av spesialisthelsetjenesten og må kunne delta i gruppetrening og fellesundervisning.

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

 • Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Diagnoseuavhengige og individuelle opphold.

 • Søkes direkte fra helseforetak eller inntil 4 uker etter utskrivelse.

 

Avtalen med Nordtun HelseRehab

 

Andre avtaler

Helse Nord RHF har inngått avtale med Stiftelsen RIBO om kjøp av rehabilitering/habilitering til ungdom og voksne med psykiske lidelser. 

Stiftelsen RIBO har 
avtale med Helse Nord om følgende behovsområde:
Personer med sammensatte og langvarige psykiske lidelser

Avtalen gjelder fra 01.10.2022 - 30.09.2028

Avtale mellom Helse Nord RHF og Stiftelsen RIBO​

​​​
Nettsiden til Stiftelsen RIBO, Saltdal​

​Røysumtunet har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:
 
Tverrfaglig spesialisert rehabilitering innen diagnosene 
 • Epilepsi G40, Epilepsi G40.1-G40.9
 • Epilepsi G41 Status epilepticus
 • Dissosiative krampetilstander R56.8 (Psykiske ikke-epileptiske anfall)
 

Levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester for MS-pasienter.

Avtalen mellom Helse Nord RHF og MS-Senteret Hakadal er en tilleggsavtale til avtale om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester for MS- pasienter mellom Helse Sør-Øst og MS-Senteret Hakadal AS. 

Alle henvisninger sendes til Regionalvurderingsenhet (RVE) for rehabilitering i Helse Nord.

Tilleggsavtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester

 

Nettsiden til MS-senteret Hakadal       

Levering av spesialisert rehabilitering – hjerte og lunge.

Avtalen mellom Helse Nord RHF og Lovisenberg Rehabilitering (tidl. LHL) er en tilleggsavtale til avtale om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester mellom Helse Sør-Øst RHF og Lovisenberg Rehabilitering (tidl. LHL). 

Alle henvisninger sendes til Regionalvurderingsenhet (RVE) for rehabilitering i Helse Nord.

Tilleggsavtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester – hjerte 

Tilleggsavtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester – lunge 

 

Nettsiden til Lovisenberg Rehabilitering 

Rehabilitering i Helse Nord

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen. I tillegg har Helse Nord RHF inngått avtaler om rehabiliteringstjenester med private rehabiliteringsinstitusjoner.
Les mer om rehabilitering i Helse Nord
En mann som holder en blå ball
Sist oppdatert 02.01.2024