logo Helse Nord

Rehabiliteringsprosjektet i Nord-Norge

Rehabiliteringsprosjektets mål var å utarbeide en felles avklaring og strategi innen rehabiliteringsfeltet, på tvers av spesialisthelsetjeneste og kommunene i Nord-Norge. Prosjektrapporten har vært på høring og er ferdigstilt. Det er nå i april 2021 lagt ut en oppsummering av hvordan Helse Nord tenker å bruke resultatene fra prosjektet. 

En mann som holder en blå ball

Sett fra Helse Nord RHFs ståsted er rapporten et godt utgangspunkt for arbeidet både med å utvikle og avklare innholdet i rehabiliteringsfeltet i spesialisthelsetjenesten og i skjæringspunktet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Rapporten skal brukes som grunnlag for videre utvikling av rehabiliteringstjenestene i regionen, inkludert i anskaffelsesprosessen i 2021 som skal resultere i nye avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner. For øvrog skal det gjennomføres dialogmøter med helseforetakene, og utvikles et funksjonsnotat for rehabiliteringsfeltet om ansvars- og arbeidsfordeling og samarbeid mellom nivåene. 

Les mer om videre arbeid og last ned prosjektrapporten. ​

Alle fire OSO (overordnet samarbeidsorgan) i helseregionen har sluttet seg til prosjektet, og skal bidra med å finne representanter til arbeidet. Prosjektet skal avdekke behov og gi anbefalinger til tiltak for videre beslutning.

Brukernes behov skal være styrende i arbeidet, og anbefalingene faglige og kunnskapsbaserte.  Disse skal gi et faglig grunnlag for å treffe administrative og politiske beslutninger vedrørende rehabilitering i kommuner og helseforetak.

Hensikten med prosjektet er å videreføre Samhandlingsreformens intensjoner over i praktisk organisering av rehabiliteringstjenestene i Nord-Norge, slik at behovene til enkeltbrukere og brukergrupper blir dekket. Tiltakene må tilpasses regionens og de enkelte kommunenes forutsetninger, utviklingsplaner og eksisterende ressurser. Det legges derfor opp til dialogkonferanser med bred representasjon av brukere, politikere og fagmiljø. Mål for dialogmøtene er å oppnå felles vurdering og kunnskap om dagens situasjon, lokale forhold og fremtidige ressursbehov.

Klikk her for fullstendig prosjektmandat

Klikk her for presentasjonsfil om prosjektet

 

Styringsgruppens medlemmer
​Navn​Stilling​Arbeidsgiver
​Geir TollåliFagdirektør ​​Helse Nord RHF
​Haakon LindekleivMedisinsk fagsjef ​UNN HF
​Tonje Hansen​Fagsjef ​Nordlandssykehuset HF
​Fred A. Mürer​Fagdirektør ​​Helgelandsykehuset HF
​Kristine Brevik
​Kvalitets – og utviklingssjef​Finnmarkssykehuset HF
​Kari B. Sandnes​Styremedlem​LO Stat (Fagforbundet)
​Anne-Trine Elde​Helse – og omsorgssjef​Nordkapp kommune
​Johanne Steinmo-Solvang​Ergoterapeut​Sørfold kommune
​Evy Nordby​Virksomhetsleder​Lenvik kommune
​Christine Trondal​Koordinerende enhet ​Loppa kommune

Prosjektgruppens medlemmer
​Navn​Stilling​Arbeidssted
​Tone Johnsen​Avdelingsleder​Avdeling for habilitering/ rehabilitering i Hode- og bevegelsesklinikken , Nordlandssykehuset HF
Sverre Rasch ​Virksomhetsleder​Rehabiliteringstjenesten,
Bodø kommune
Britt Reinertsen​​Sosionom​Ambulant rehabiliterings-team, Helgelandssykehuset HF
​Solveig Mørk​Fagkonsulent/spesial-ergoterapeut

​Ambulant rehabiliterings-team (ART), UNN HF

​Kari Beate Engseth​Avdelingsleder/
Koordinerende Enhet
A​vdeling for rehabilitering,
Finnmarkssykehuset HF
​Mette Hætta​Leder, Hverdags-rehabilitering​Alta kommune
​Christoph Schäfer​Seksjonsleder​Fysikalsk medisinsk rehabilitering, Tromsø/
Narvik, UNN HF
​May Iren Bendiksen​Fagsykepleier/ prosjektleder​Tromsø kommune
​Asbjørn Larsen​Brukerrepresentant RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)
​Randi Nilsen​Brukerkontakt​Norsk Revmatikerforbund
​Tove
Løvli
​Koordinerende enhet​UNN HF
​Anne Winther ​Prosjektleder/
leder regional kompetanseseksjon
​Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF

Fagrådet i rehabilitering, Helse Nord
​Navn​Stilling​Arbeidsgiver
​Christoph Schäfer​Seksjonsleder​Fys.med. og Rehab, UNN HF (leder)
​Beate Johansen​Enhetsleder ​Rehabilitering/Habilitering Lofoten, Nordlandssykehuset HF
​Berit Malmo​Enhetsleder ​Ambulant Rehabiliteringsteam (ART), Finnmarkssykehuset HF
​Frank Hüttopohl​Enhetsleder ​Fys.med. og Rehab. i Bodø, Nordlandssykehuset HF
​Sverre RaschVirksomhetsleder   ​Rehabiliteringstjenesten, Bodø kommune
​Gaute JensenOverlege ​​Valnesfjord helsesportsenter
​Stine J. StrømsøVirksomhetsdirektør​LHL Skibotn
​Raymond DokmoRådgiver​​Fagavdelingen,
Helse Nord RHF
​Knut
Glasø
​Overlege ​F​ys.med. og Rehab, Helgelandssykehuset HF
​Kari
Holthe
​Avdelingsleder​Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF
​Asbjørn Larsen​Brukerrepresentant​RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

I løpet av 2018 ble det arrangert åtte dialogmøter i Nord-Norge

Prosjektet trengte gode innspill fra fagpersonell og ledere som deltok på disse møtene. Aktører fra kommunehelsetjenesten, sykehusene, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner og fra undervisningsinstitusjoner kom sammen for å diskutere og utarbeide anbefalinger for fremtidens rehabilitering i Nord-Norge.

Anbefalingene fra dialogmøtene danner grunnlag for en handlingsplan som skal følges opp mot 2023.

Mål:

  • Avklare ansvars- og oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord
  • Synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for institusjons-basert rehabilitering i kommune og spesialisthelsetjeneste
  • Identifisere områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging

Klikk på tittel for å åpne dokumentet

Mai 2019: Høringsbrev

Mai 2019: Prosjektrapport til høring
(Det viser seg at lenken som det refereres til i fotnote på side 14 i rapporten ikke virker. Du kan velge e-læringskurset «Behov for rehabilitering» på siden du kommer til ved å klikke på denne lenken

Status per januar 2019

Status per juli 2018

Prosjektet ledes av Anne Winther. Hun er utdannet fysioterapeut og arbeider som seksjonsleder for Regional kompetanseksjon (RKS) på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Anne har i tillegg en doktorgrad i folkehelsevitenskap fra UiT - Norges arktiske universitet. Hennes doktoravhandling bar tittelen “Adolescents’ lifestyle and bone health. The Tromsø Study, Fit Futures”

Foto: UiT

Foto: UiT

Telefon: 77 66 97 79
Mobil: 996 44 540
E-post: anne.winther@unn.no

Høring – Rehabilitering i Nord-Norge – et samhandlingsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge

På oppdrag fra Helse Nord RHF og regionens OSO-er har prosjektgruppen utarbeidet en rapport som peker på utfordringer og mulige løsninger for et likeverdig, mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge. Rapporten vil danne grunnlaget for en handlingsplan som har som mål å utvikle en tydeligere og bedre rehabiliteringstjeneste for befolkningen i nord. Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. På møtene har fagpersonell og ledere i spesialist- og kommunehelsetjeneste, samt brukere vært representert. Du finner dokumentene under menyen "Fremdriftsrapportering" over.
Klikk her for å åpne prosjektrapporten
bilde rehab i nord
Sist oppdatert 26.04.2021