logo Helse Nord

Behov for samordning av kliniske studier

Det er et behov for samordning av kliniske studier, innsamling av kliniske data mm. i forbindelse med koronapandemien. RHF- ene vil samordne dette, og Helse Midt-Norge RHF har påtatt seg et koordineringsansvar.

Publisert 23.03.2020
Sist oppdatert 01.04.2020
En hånd som holder en pose med vann

Det jobbes nå med å:

  • skaffe oversikt over alle planlagte/pågående kliniske behandlingsstudier i alle RHF. 
  • sette sammen ei gruppe som enes om et felles datagrunnlag for studiene. Det innebærer at spesialister fra alle regioner må bli enige om et minstesett av variabler og kjernedata som alle studier i Norge skal samle inn. Det er viktig å koordinere datainnsamling så flere kan høste av dataene i ettertid, og at man bruker de samme variablene.

Gjelder all koronaforskning

UNN HF og Nordlandssykehuset HF er 19. mars bedt om å bidra med spesialister til denne hurtigarbeidende gruppa.

Studiene som etterspørres gjelder all forskning vedrørende korona, både prospektive kliniske studier, retrospektive studier på behandlingen og pasienthåndtering og mer registerbaserte oppfølgingsstudier med kopling til andre registre. 

Det vil gjelde inkludering av pasienter på alle avdelinger i sykehuset, ikke bare de koronapasientene som kommer på intensivavdelinger. 

Pasienter fra hele landet

Det er forskning på gang allerede i Helse Bergen og Oslo universitetssykehus, og vi vet at det er mange nye initiativ på gang. 

På Forskningsrådets hasteutlysning nylig kom det inn 125 skisser, 30 av dem fra helseforetak. Det er et mål om at pasienter fra hele landet inkluderes i mange av disse studiene og at forskere i mange foretak samarbeider.

Kontaktperson i RHF:
Forskningssjef Tove Klæboe Nilsen