logo Helse Nord

Nøkkeltall om forskning og innovasjon

Vi i det regionale helseforetaket har ansvar for å stimulere til forskning i helseforetakene på områder som gir direkte nytte i pasientbehandlingen. Dette gjør vi gjennom vår forskningsstrategiske virksomhet, utarbeide målrettede tiltak, forvalte regionale forskningsmidler, og samarbeide med andre aktører.

Colourbox.com

I egen landsdel samarbeider vi med universitetene, der Norges arktiske universitet - UiT, med sin medisinerutdanning, psykologutdanning og andre helseutdanninger, er viktigste samarbeidspart. Også Nord universitet med sykepleierutdanning og forskningsambisjoner er vår samarbeidspartner.


Ressursbruk

I 2019 ble det brukt 283 millioner kroner i driftskostnader til forskning i våre fem helseforetak. Midlene er en kombinasjon av tildelte midler fra Helse Nord RHF – noen i åpen konkurranse og noen som strategiske direkte satsinger – noen eksterne midler, og egeninnsats. Egeninnsatsen kan være prosjektfinansiering, finansiering av utstyr og annen forskningsstøtte, og ikke minst finansiering av forskerårsverk. 

Helseforetakene i nord bruker med dette 1,7 prosent i gjennomsnitt av sine totale driftskostnader til forskning. Universitetssykehuset Nord-Norges andel er høyere. 

I tillegg kommer midler til forskning ved UiT, Senter for klinisk dokumentasjon og andre, finansiert av Helse Nord RHF, slik at total ressursbruk til forskning er ca 330 mill kr gjennom våre budsjetter. 

Helse Nord RHFs budsjett til forskning og innovasjon er i 2020 på 153 mill kr.

Aktivitet

Aktivitet måles i forskningspoeng, som fordeles mellom de fire regionene (RHFene).  Vår region har nærmere 8,0 % andel av forskningspoengene til alle RHFene. Forskningspoengene baseres på antall publiseringer, hvilke typer tidsskrift det publiseres i,  antall dr.grader, og ekstrapoeng for bevilgede forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU.

Helse- og omsorgsdepartementet publiserer årlig resultat fra siste års målinger.

Publiseringsaktivitet for perioden 2011-2019 viser data for alle helseforetak, og også universitets- og høyskolesektoren, og instituttsektoren.

Sist oppdatert 19.04.2022