logo Helse Nord

Universitetssamarbeidet

Universitetssamarbeidet (USAM) er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge.

Det er et rådgivende organ i forsknings- og innovasjonssaker, og er underlagt styret i Helse Nord RHF.

Helse Nords strategi vektlegger brukernes egne erfaringer i utviklingen av tjenestetilbudet. Derfor er brukerrepresentanter med som observatører i de formelle samarbeidsorganene mellom utdanningsinstitusjonene og RHF-et.

Arbeidsutvalg (AU) til USAM skal prioritere, forberede og fremme saker for USAM.                   

Arbeidsutvalget har fire medlemmer, i tillegg til sekretariat. Ved forfall fra medlem i AU møter vararepresentant for institusjonen. Det tilstrebes konsensus i beslutningene som fattes i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder avgjør ved uenighet som skal fremkomme i saksfremlegget.                         

Arbeidsutvalget møtes ca. fire ganger i året, senest to uker før hvert USAM-møte, eller avhengig av saksmengden.                         

                  
AU kan også ta avgjørelser i saker utenom USAM, på delegert myndighet fra USAM.
                   

 
Tove Klæboe Nilsen (leder)                      
Forskningsdirektør, Helse Nord RHF       
            

Einar Bugge                         
Forsknings- og utdannings​sjef. Universitetssykehuset Nord-Norge                         
  
Gunbjørg Svineng               
Dekan. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT                        ​


Morten Bøhmer Strøm                  
Prodekan forskning. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT        

​Formålet med​ Universitetssamarbeidet er å ivareta samarbeidet mellom universiteter, høgskoler og Helse Nord RHF.

Instruks til styret i Helse Nord RHF om samarbeidet med universiteter og høgskoler.pdf    Sist oppdatert 30.04.2024