logo Helse Nord

Utlysning av innovasjonsmidler 2024

Helse Nord lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 26. april 2024 klokken 16.00.

Publisert 04.03.2024
Hender holder lyspærer

Her finner du lenke til søknadsskjema ​

Merk at Helse Nord har flere utlysninger. Du skal velge "Helse Nords inovasjonsutlysning for 2024"

Innovasjon i helsetjenesten definerer vi som et nytt produkt, en tjeneste, en ny produksjonsprosess eller ny organisasjonsform som skaper verdier som økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte. Innovasjon skjer også når kunnskap, oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som har nytteverdi. Det er vanlig å betrakte innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. 

Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 og nasjonale føringer ligger til grunn for de prioriterte satsingsområdene utlysningen. Helse Nord er særlig interessert i søknader hvor:  

 • Prosjektet gjør bruk av nye arbeidsformer og/eller bedre bruk av teknologi 
 • Prosjektet bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet og forbedrer pasientforløp
 • Prosjektet bidrar til nye og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommune og/eller brukere av helsetjenester  
 • Prosjektet retter seg særlig mot en eller flere av følgende pasientgrupper: skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere, barn og unge. 

I tillegg vil Helse Nord prioritere følgende:

 • Prosjekter med potensiell regional nytteverdi
 • Prosjekter der flere helseforetak er involvert 
 • Tjenesteinnovasjonsprosjekter. Dette innebærer også tjenesteinnovasjonsprosjekter som involverer nye produkter eller ny teknologi for å muliggjøre bedre tjenester

​Hvem kan søke?

Søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon/avtalespesialist i regionen med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang.

Prosjekter som har mottatt tilskudd tidligere kan søke om midler dersom dette innebærer en vesentlig videreutvikling av prosjektet. 

Vurdering

Helse Nord RHF har fire hovedkriterier i vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges i lik grad:

 1. Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial.
 2. Nytteverdi for helsetjenesten.
 3. Gjennomførbarhet.
 4. Organisering og samarbeid.

Karakterskalaen for hvert av kriteriene ovenfor går fra 0 til 5. Det settes en samlet karakter for søknaden. Søknadene må ha karakter 3.0 eller bedre for å kunne innstilles. 

Søknadsbeløp

Nye prosjekter

Det kan søkes om inntil 550 000 pr. prosjekt pr. år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett for nye prosjekter. Finansiering forutsetter en egenandel på 50% fra ansvarlig foretak.   

Her finner du mal for prosjektbeskrivelse nye prosjekter (pdf)

Overføring av innovasjon mellom foretak

Helse Nord RHF ønsker å understøtte samarbeid og utnytting av de beste ideene og innovasjonene som er gjort andre steder. Det kan søkes om inntil 200 000 pr. prosjekt for en periode på ett år. Det stilles ikke krav til egenandel for denne søknadstypen. 

Her finner du mal for prosjektbeskrivelse overføring av innovasjon mellom foretak (pdf)

​Budsjett og finansiering

Det forutsettes at søknaden er godkjent av budsjettansvarlig ved søkers enhet/klinikk/avdeling i søkerinstitusjonen. Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden som forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet.

I finansieringsplanen skal det oppgis kostnader i prosjektet som er direkte knyttet til aktivitetene som det søkes støtte til. Oppgi egeninnsats (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.

Totalsummen for kostnadene skal være lik totalsummen i finansieringsplanen.

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på to år og må tas i bruk i løpet av de første fire månedene etter tildeling.

Brukermedvirkning

Det skal redegjøres for i hvilken grad bruker (pasient, pårørende, helsepersonell) er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Om det ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres rede for hvorfor dette er fraværende.

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (mai 2018) kan også benyttes i utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

​​IKT og arkitektur​​

Dersom det skal innføres eller utvikles nye IKT-løsninger i et prosjekt, bør søkere innhente vurderinger om hvordan løsningene skal kunne virke i sammenheng med eksisterende infrastruktur i Helse Nord. 

Dette vil vektlegges i vurdering av søknadene.

Hva kan støttes?

​Personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader kan støttes.

Midlene skal kun benyttes for å dekke kostnader for prosjektaktivitetene.

​Obligatoriske elementer og vedlegg

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig og i henhold til søknadskriteriene, samt at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Søkes det om mer enn maksimalt tilskuddsbeløp vil søknaden kunne bli avvist.  

Følgende obligatoriske dokumenter skal leveres inn: 

 • Søknadsskjema i søknadsportalen eSøknad
 • Prosjektbeskrivelse iht. mal, maks 4 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad
 • CV for prosjektleder, maks. 2 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad
 • Bekreftelse fra ansvarlig leder mht. forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet
 • Det skal kun innleveres etterspurte dokumenter. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. CV og prosjektbeskrivelse må konverteres til PDF-format og lastes opp som egne filer i eSøknad. Følgende formatkrav gjelder: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand, Times New Roman 12 punkt. 


Klageadgang

Prosjektleder har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknaden. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan derimot ikke påklages.​

For søknadsveiledning ta kontakt med: