logo Helse Nord

DIPS Arena: Hvilken funksjonalitet skal sykehusene i nord ta i bruk?

Sykehusene i Nord-Norge bruker i dag journalsystemet DIPS Classic for å dokumentere planlagt og gjennomført behandling for sykehuspasienter i helseregionen – et system som etterhvert skal fases ut. Her finner du en oversikt over funksjonalitet som sykehuspersonell i nord kan ta i bruk ved innføringen av neste generasjon pasientjournal, DIPS Arena.

Innføringen av DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge skulle opprinnelig skje trinnvis. Utsettelser av den planlagte journalinnføringen (bl.a. som en direkte følge av koronasituasjonen), har bidratt til bedre tid for å ferdigstille funksjonalitet som man tidligere hadde planlagt å innføre i ulike faser. Innføringen i helseregionen vil derfor skje som en helhetlig systeminnføring, der det aller meste av funksjonaliteten i journalsystemet innføres samlet.

Neste generasjon pasientjournal har et brukergrensesnitt som skiller seg klart fra journalsystemet som spesialisthelsetjenesten bruker i dag. Startsiden vil se annerledes ut, samtidig skjer det endringer i menyer, ikoner, navigering og hjelp som samlet gir en langt bedre brukervennlighet.

Arena-funksjonalitet som innføres ved sykehusene i nord:

 • Diktering
 • Dokument – lese, skrive
 • Gruppebehandling
 • Henvisning (mottak, henvisninger til vurdering-liste, oppfølging)
 • Intensivregistrering
 • Koordinering
 • Korrespondanselogg
 • Kritisk informasjon
 • Labsvar (visning og varsling)
 • Medisinsk koding
 • Oppgaver
 • Opphold (poliklinikk, innleggelse, sengepostrutiner, PLO, m.m.)
 • Pasientlister (oppmøte-, sengepost-, uferdigliste)
 • Pasientopplysninger
 • Personskaderegistrering
 • Planlegging (venteliste, timebok, seriekonsultasjon, konsultasjonsserier, gruppebehandling, koordinering)
 • Psykiatriske vedtak (GAF, MDRS og rusdata)
 • Rammeverk
 • Rus
 • Røntgensvar (vis)
 • Sentralbordrutiner
 • Svangerskapsavbrudd
 • Talegjenkjenning
 • Økonomi

Når alle sykehusforetakene i Nord-Norge (Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset) har tatt i bruk det nye journalsystemet, tas Medikasjon i bruk i hele helseregionen.

DIPS Arena består av moduler som i løpet av de neste årene skal tas i bruk ved sykehusene i Nord-Norge.​ Innføringen er planlagt gjennomført i flere faser der helseforetak for helseforetak tar i bruk løsningen. Denne planen forutsetter kollektiv forpliktelse i alle helseforetakene.

Sist oppdatert 15.06.2020