logo Helse Nord

DIPS Arena Operasjonsplanlegging

Journalsystemet DIPS Arena skal innføres ved sykehusene i Nord-Norge – deriblant en operasjonsmodul som skal ivareta operasjonsplanlegging og dokumentasjon av operasjon. Før man innfører modulen ved de elleve sykehusene i helseregionen, må man sørge for lik praksis for disse registreringene i journalen.

DIPS Arena Operasjonsmodul

​DIPS Arena Operasjonsplanlegging er et av flere delprosjekter som inngår i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord. Prosjektarbeidet skal legge grunnlaget for innføring av den nye operasjonsmodulen ved sykehusene i helseregionen, der bl.a. felles kodeverk og felles dokumentasjonspraksis (i form av regionale prosedyrer) står sentralt. Delprosjektet skal ha et overordnet faglig fokus – ikke systemfokus.

Prosjektets bidrag i arbeidet med én journal i nord

Prosjektet skal bl.a. bidra til å få på plass felles praksis for sykehusene i helseregionen. I korte trekk er det snakk om regionalisering av:

 • Bestilling av ø-hjelps- og elektiv kirurgi
 • Bruk av timebok
 • Sjekkliste for «Trygg kirurgi»
 • Bruk av operasjonsprotokoll
 • Bruk av «Venteliste i operasjonsplan»
 • Skjema for operasjonssykepleieres dokumentasjon
 • Prosedyrebeskrivelse (tidl. Operasjonsbeskrivelse)
 • Kvalitetskontroll av registreringer i operasjonsprogrammet
 • Rapportbruk
 • Strykning, sletting og flytting i operasjonsprogrammet
 • Skjema for «sjekkliste sengepost»
 • Navngiving av operasjonstyper
Flere av punktene over forutsetter kartlegging av dagens praksis ved de ulike sykehusene i regionen.

Ressurser fra fagmiljøene – og fra hele helseregionen

For å få plass et system som er mest mulig tilpasset klinikernes arbeidshverdag, har vi med ressurser fra fagmiljøene som bruker verktøyet i sitt daglig virke på sykehuset – anestesileger, anestesisykepleiere, kirurger, operasjonssykepleier og operasjonsplanlegger. Ved behov innkalles også andre faggrupper og alle foretakene i helseregionen involveres i dette arbeidet.

Det forventes at deltakerne i delprosjektet DIPS Arena Operasjonsplanlegging vil få en sentral rolle når modulen er klar for innføring ved sykehusene.

Når innføres operasjonsmodulen ved sykehusene?

Pr. dags dato er det ikke endelig avklart når DIPS Arena Operasjonsplanlegging skal innføres. De første modulene av journalsystemet DIPS Arena er planlagt innført ved sykehusene i Nord-Norge i løpet av 2020 (avhengig av resultat av pågående testing), men operasjonsmodulen skal innføres i en senere fase ettersom det vil komme relativt store endringer i funksjonaliteten.

 • Helse Nord etablerer regionale standarder for kodeverk, konfigurering og praktisk bruk av DIPS Arena Operasjonsplanlegging. Dette tilrettelegger for at planlegging av innføringen kan starte
 • Helse Nord etablerer en kvalitetsstruktur for vedlikehold og endring/forbedring av operasjonsplanlegging
 • Helse Nord etablerer retningslinjer for forvaltnings- og beslutningsstruktur for operasjonsplanleggingspraksis

Prosjektleder
DIPS Arena Operasjonsplanlegging
Helse Nord FRESK

Rådgiver
Helse Nord FRESK

Status i prosjektet (pr. april 2020)

​Siste høring er pga koronasituasjonen utsatt på ubestemt tid, og arbeidet vil bli gjenopptatt så snart det lar seg gjøre. Delprosjektleder er for tiden i beredskap ved UNN, og prosjektet ivaretas inntil videre av rådgiver Ann-Britt Nilssen ved Helse Nord FRESK.
Sist oppdatert 16.04.2020