logo Helse Nord

Bedre forutsigbarhet med pakkeforløp psykisk helse og rus

Behandlere innen psykisk helse og rus ved Finnmarkssykehuset kunne 27. mai ta i bruk funksjonalitet i det nye journalsystemet DIPS Arena for å følge opp pasienter som skal ivaretas i et såkalt pakkeforløp. Bedre forutsigbarhet for denne pasientgruppen er en av flere fordeler.

Publisert 05.06.2019
Pakkeforløp psykisk helse og rus - Finnmarkssykehuset

Pakkeforløp skal bidra til bedre forutsigbarhet for pasienter som skal til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, og ved årsskiftet ble pakkeforløp for psykisk helse og rus innført på landsbasis. Som en direkte følge av dette ble ny funksjonalitet som bidrar til enklere oppfølging av denne pasientgruppen nylig tilgjengelig i DIPS Arena  det nye journalsystemet som er under innføring ved sykehusene i Nord-Norge.

Opplæring av behandlere fra hele Finnmark

Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset var de to første av helseforetakene i Nord-Norge til å ta i bruk den nye funksjonaliteten i full skala. Fra 27. mai kunne behandlere ved de to foretakene følge opp disse pasientgruppene gjennom registrering av forløpskoder i journalsystemet DIPS Arena. I forkant har behandlere innen psykisk helse og rus-feltet fått opplæring i koding av pakkeforløp. For Finnmark sin del – et fylke som arealmessig er 107 ganger større enn hovedstaden – har opplæringen blitt gjennomført via Skype.

– Ca 150 behandlere og merkantilt personell har fått opplæring i 2,5 timer i snitt, sier Robert Kechter, som er rådgiver på Klinikk psykisk helsevern og rus ved Finnmarkssykehuset. Fra kontoret hans i Alta har Robert nådd ut bredt med opplæringen. Opptil 30 medarbeidere har fått innføring i den nye funksjonaliteten samtidig.

– De aller fleste som jobber på poliklinikk sitter foran en pc. Derfor har det fungert helt greit å bruke Skype som verktøy for å nå ut effektivt til en gruppe medarbeidere som er såpass spredt, forteller rådgiveren. – Via Skype har vi kunnet gi opplæring ved bruk av PowerPoint, vi har kunnet vise kodingen i praksis i DIPS Arena, samtidig som kursdeltakerne har kunnet øve seg på egen maskin. Vanlig klasseromsundervisning har derfor ikke vært nødvendig.

Nasjonale retningslinjer

Pakkeforløpene bygger på nasjonale, faglige retningslinjer og veiledere, og skal bidra til å løse noen ​av utfordringene relatert til variasjon i ventetider, utredning og behandling.

Målet med pakkeforløpene er at de skal lette til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger for pasienten mellom ulike tjenester. På denne måten er pakkeforløpene til fordel for både pasienter og involvert personell.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført på landsbasis fra 1. januar 2019. Du finner mer informasjon om disse pakkeforløpene på helsedirektoratet.no

Her kan du lese mer om prosjektet Pakkeforløp psykisk helse og rus, som er en del av FRESK-programmet i Helse Nord.

Litt om fremdriften i helseregionen for innføring av forløpskoding for pakkeforløp psykisk helse og rus:

27. mai 2019 tok Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset i bruk de nye forløpskodene i DIPS Arena for å registrere pakkeforløp på pasienter innen psykisk helse og rus. Både i Finnmark og på Helgeland var det en full skala innføring – dvs. i hele foretaket.

Samme dag startet Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset en pilot av samme funksjonalitet på utvalgte avdelinger. En pilot betyr at bruken av forløpskodene skal prøves ut en gitt periode før det tas en endelig beslutning om varig bruk av den nye funksjonaliteten "i produksjon".

Har du spørsmål vedr. innføringen i helseregionen, kan du ta kontakt med regional prosjektleder Roy Arne Sivertsen-Bjørklund.