logo Helse Nord

Samler sykehusenes digitale medier i ett arkiv

Helse Nords digitale mediearkiv er nå klart til å tas i bruk av sykehusene i Nord-Norge. Helseregionens røntgenbildearkiv er blitt oppgradert og utvidet, slik at løsningen nå kan brukes til å lagre digitale medier – eksempelvis hudbilder og ultralyd fra avdelinger og områder utenfor røntgen.

Publisert 10.06.2020
Digitalt mediearkiv – Terje Hellemo og Rune Grov Eilertsen

Digitale medier brukes i stadig større grad til diagnostikk, dokumentasjon og behandling av pasienter. Systemene for dette har hittil i stor grad blitt etablert lokalt i klinikken, og bruken av den digitale informasjonen som blir samlet inn er derfor ofte begrenset til de som bruker systemene i sitt daglige virke.

Tryggere for pasienten

– Når Helse Nord nå får på plass et regionalt arkiv vil man få langt bedre struktur på innsamling, lagring og gjenbruk, fastslår regional prosjektleder Terje Hellemo i Helse Nord FRESK. Dette er et område som hittil har blitt håndtert i en rekke systemer med ulik grad av tilgangsstyring, og der tilgangen har vært begrenset ut fra avdelingstilhørighet, yrkesgruppe eller helseforetak. Ved å samle mediene i et felles, digitalt mediearkiv vil de inngå i helseregionens felles pasientjournal og bli langt enklere tilgjengelig for de som behandler pasienten – uavhengig av hvor undersøkelsen er blitt gjennomført. Dette bidrar til bedre effektivitet og kvalitet, og gjør det samtidig tryggere for pasienten.  

Fra utprøving til innføring

Frem til februar 2020 har det digitale mediearkivet blitt prøvd ut i pilotavdelinger ved UNN og Nordlandssykehuset, og en spørreundersøkelse i avdelingene viser en klar forbedring i tilgangen til de undersøkelsene som blir lagret. Nå er prosjektet i gang med å planlegge innføring av systemet i regionen.

Prosjektet inngår i arbeidet frem mot én journal i nord, som er det nordnorske bidraget inn i myndighetenes ambisjoner om «Én innbygger – én journal». Innføringen vil være avhengig av ressurser og kompetanse i Forvaltningssenter Radiologi, Helse Nord IKT og Medisinsk-tekniske avdelinger ved helseforetakene, og må gjøres avdeling for avdeling når disse har kapasitet til å endre sine rutiner.

TESTING: Silje Pedersen og Markus Grimsøen

KLINISK OG TEKNISK PERSONELL: Silje Pedersen (Røntgenavdelingen ved UNN) og Markus Grimsøen (Helse Nord IKT) under akseptansetest av den regionale løsningen i mai 2019.

Oppgaver i innføringsfasen

I implementeringsfasen skal prosjektet sørge for at det regionale arkivet blir tatt i bruk for innsamling og lagring av undersøkelser ved alle enheter der dette er hensiktsmessig. Innføringen av det digitale mediearkivet ved sykehusene i Nord-Norge vil i hovedsak bestå av følgende aktiviteter:

  • Etablering av team for bredding av løsningen

  • Etablering av team for videreutvikling av løsningen 

  • Innføring av løsningen ved enheter som kan ta den i bruk uten store endringer

  • Videreutvikling av løsningen der det er behov for det

  • Tilpasning og integrasjon av løsningen mot spesialistsystemer

  • Avklaring av hvordan video skal lagres i regionen, og etablering av integrasjoner og systemer for å lagre i mediearkivet

Prosjektet beregner at selve innføringsfasen vil ta ca to og et halvt år – fra august 2020 til utgangen av 2022. Tidsplanen som legges for innføringen er imidlertid avhengig av hvordan situasjonen rundt koronapandemien utvikler seg, påpeker den regionale prosjektlederen.

– Det er kjempebra at vi nå har fått den formelle godkjenningen for å kunne ta i bruk den regionale løsningen, sier Terje Hellemo. – Nå skal det legges mange brikker i et større puslespill for å sikre at det digitale mediearkivet tas i bruk der det er hensiktsmessig, avslutter prosjektlederen.