logo Helse Nord

Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent – men vi jobber videre

Programstyret i Helse Nord FRESK har vedtatt å utsette alle planlagte systeminnføringer ved sykehusene i Nord-Norge inntil situasjonen rundt koronaviruset er avklart. – Koronaviruset har medført at toget må sette ned farten, men det stopper ikke opp, sier leder av FRESK-programmet, Bengt Flygel Nilsfors.

Publisert 26.03.2020
Sist oppdatert 03.04.2020
Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent pga koronaviruset

Sykehusene i Nord-Norge har rigget for en potensiell krisesituasjon der mange vil ha behov for behandling mot covid-19-viruset, samtidig er mange av sykehusenes egne ansatte i karantene. Dette bidrar til at det er behov for flere hender for å ivareta beredskapen. ​For FRESK-programmet i Helse Nord har koronasituasjonen medført at en rekke prosjektressurser med bakgrunn som sykepleier, lege eller farmasøyt nå bidrar i klinisk arbeid ved sykehusene i stedet for prosjektarbeid.

Temposkifte

– Det sier seg selv at det blir et temposkifte i fremdriften for de planlagte systeminnføringene, sier leder av Helse Nord FRESK, Bengt Flygel Nilsfors.
– Å få på plass gode verktøy for klinisk personell lar seg ikke gjøre uten bistand fra leger og sykepleiere. Når disse bidrar i beredskapen for å behandle koronasyke, mister vi ressurser som vi har behov for i arbeidet med å få på plass nye fagsystemer, sier Nilsfors.

Konsekvensene for FRESK-programmet er selvsagt av mindre betydning, situasjonen tatt i betraktning – en forsvarlig drift av sykehusene kommer i første rekke. Brukerne som i nær fremtid skulle begynne og ta i bruk et nytt journalsystem (DIPS Arena), elektronisk kurve og medikasjon (MetaVision) og et digitalt mediearkiv som blir felles for alle sykehusene må derfor belage seg på ytterligere venting på de nye systemene. Programstyret for FRESK vedtok i ekstraordinært møte 16. mars at helsepersonell tilknyttet prosjektene med umiddelbar virkning stilles til disposisjon for sykehusene ved behov.

Bengt Flygel Nilsfors, Helse Nord FRESK

UNNTAKSTILSTAND PGA KORONA: Bengt Flygel Nilsfors leder FRESK-programmet i Helse Nord, en regional prosjektorganisasjon som bl.a. skal bytte ut det grunnleggende journalsystemet som er i bruk ved sykehusene i helseregionen. I tillegg innføres elektronisk kurve som dokumentasjonspraksis istedet for dagens papirbaserte kurveløsninger ved innleggelse av pasienter.

Replanlegging og ferdigstilling av DIPS Arena og MetaVision

– Den gjenstående prosjektorganisasjonen jobber nå videre med replanlegging og mest mulig ferdigstilling av fagsystemene som skal innføres, sånn at vi er klare den dagen situasjonen tilsier det og driften er normalisert, forklarer lederen av FRESK.

Her finner du en oversikt over dagens status for de ulike prosjektene i FRESK-programmet, og hva det jobbes videre med:

Det nye journalsystemet DIPS Arena skulle etter planen tas i bruk ved Helgelandssykehuset 3. mai 2020 (grunnleggende funksjonalitet). Innføringen er nå utsatt på ubestemt tid. Også innføringen ved de øvrige helseforetakene i regionen vil berøres, og prosjektet replanlegger nå i tråd med covid-19-utviklingen. Den opprinnelige planen var å innføre funksjonalitet i flere runder – pga koronasituasjonen er planen nå å gjøre journalsystemet mest mulig komplett, slik at det meste av funksjonalitet kan innføres når sykehusene er klare for å ta mot det nye journalsystemet. Det regionale prosjektet samarbeider tett med systemleverandøren om dette arbeidet. Det jobbes også med å rigge en robust forvaltning av DIPS Arena, dette for å sikre at oppfølging og videre utvikling av systemet ivaretas etter at det er tatt i bruk ved klinikkene.

I løpet av våren 2020 skulle kurveløsningen MetaVision etter planen tas i bruk av de to første sykehusavdelingene i helseregionen – Intensivavdelingen og Anestesi-/ Operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø. Etter en forsinkelse fra systemleverandøren TietoEVRY, måtte prosjektet imidlertid starte replanlegging. Da unntakstilstanden ved sykehusene som følge av korona kom på toppen av det hele, ble planlagte innføringer ved begge avdelinger utsatt på ubestemt tid. Det regionale prosjektet jobber nå med å ferdigstille siste delområde av løsningen, slik at også akuttmottak og sengepost kan tas i bruk når situasjonen tilsier det.

Helse Nords digitale mediearkiv (Sectra Vendor Neutral Archive) har blitt testet ut av seks sykehusavdelinger ved UNN og Nordlandssykehuset, og er klart til bredding og videreutvikling. Det regionale prosjektet legger nå planer for bredding av løsningen ved samtlige sykehus i helseregionen. Tidsplan og videre fremdrift er imidlertid avhengig av hvordan koronasituasjonen utvikler seg.

Prosjektet ERL utvikling vil i liten grad bli berørt av koronasituasjonen. Funksjonalitet for rekvirering av radiologitjenester er allerede ferdigstilt og overført til drift, og en stor andel av helseregionens legekontorer har allerede tatt funksjonaliteten i bruk. Funksjonalitet for interaktiv henvisning er foreløpig satt på vent, da det vil kreve utvikling fra både systemleverandøren DIPS AS og fra EPJ-leverandørene sin side. Helse Nords rekvireringsløsning skal også breddes til andre aktører innen primærhelsetjenesten (sykehjem, helsestasjoner, fengsler, private avtalespesialister, mv.). Løsning for disse skal ifølge systemleverandøren komme i løpet av høsten 2020.