logo Helse Nord

UNN Harstad første sykehus i nord som tar i bruk elektronisk kurve

Det er nå besluttet at innføringen av MetaVision ved sykehusene i Nord-Norge starter høsten 2020 – først ut er UNN Harstad i november. Innen sommeren 2021 skal hele Universitetssykehuset Nord-Norge ta i bruk elektronisk kurve og medikasjon, til fordel for dokumentasjon på papir av planlagt og utført behandling ved innleggelse.

Publisert 07.07.2020
Sist oppdatert 07.09.2020
METAVISION: Fra papir til elektronisk kurve ved sykehusene i Nord-Norge

​MetaVision erstatter dagens praksis med føring av kurvedata på papir for innlagte pasienter ved sykehusene i nord. I dag bruker de ulike sykehusavdelingene en lang rekke papirløsninger for å dokumentere bruk av legemidler og kliniske målinger (blodtrykk, temperatur, m.m.) ved innleggelse. Med tidsplanen som nå er lagt, vil papirkurven være et avsluttet kapittel i hele helseregionen innen utgangen av 2021.

Den regionale innføringen skulle allerede ha vært igangsatt. Den første akseptansetesten av løsningen på nyåret ble imidlertid avbrutt pga uforutsette feil som systemleverandøren TietoEVRY trengte tid til å utbedre. Deretter førte Covid-19 til ytterligere forsinkelser, som gjorde at innføringen av løsningen ble utsatt på ubestemt tid.

Fikk bedre tid til å ferdigstille en helhetlig løsning

Systemleverandøren har i samarbeid med regionalt prosjekt jobbet hardt for å utarbeide en god løsning, som tilfredsstiller alle krav til kvalitet og responstid. Opprinnelig skulle kun funksjonalitet til bruk innen anestesi, operasjon og intensiv (AIO) innføres i første omgang, men den langvarige koronasituasjonen har gitt rom for å få på plass en helhetlig løsning. I høst vil sykehuspersonell i nord kunne ta i bruk en versjon av MetaVision som ivaretar kurvedata både på AIO og ved sengepost, akuttmottak og innen psykisk helsevern.

– Vi har i juni gjennomført omfattende testing av den nye systemversjonen vi har fått overlevert fra TietoEVRY – med gode resultater, sier regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth ved FRESK-programmet i Helse Nord. – I august kommer det noen forbedringer som medfører ytterligere testing i september, og da ser vi for oss at den elektroniske kurven skal være klar for iverksettelse fra oktober, sier Engeseth.

Regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth

ÉN KURVE I NORD: Regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth ved FRESK-programmet i Helse Nord

Opplæring i Harstad starter i september

I Harstad starter kurveinnføringen på AIO 17. november, før man går videre til sengepost og akuttmottak 1. desember. Deretter er det UNN Tromsø og UNN Narvik som står for tur. På denne siden finner du datoer for innføring av MetaVision i helseregionen: helse-nord.no/metavision

– I tillegg til at kommende MetaVision-brukere må sette seg inn i funksjonaliteten i den nye løsningen, er en viktig forutsetning for innføringen at avdelingene lærer seg nye rutiner og ny arbeidsflyt ved overgang fra papir til elektronisk løsning, sier Janne Nilssen, prosjektleder for innføringen ved UNN.

Egne UNN-instruktører skal lære opp superbrukere, leger og sykepleiere ved foretaket som skal ta MetaVision i bruk. Alle som skal bruke den nye løsningen skal først ha e-læringskurs, i tillegg til 3 timers opplæring i klasserom. Superbrukere får e-læringskurs og 6,5 timer med klasseromsundervisning.

– Helsepersonell ved de berørte avdelingene får tilbud om opplæring i forkant av innføringen ved sin avdeling, påpeker prosjektlederen.

Prosjektleder Janne Nilssen

UNN HARSTAD FØRST UT: Janne Nilssen er prosjektleder for innføringen av elektronisk kurve og medikasjon ved UNN

Forbehold om videre utvikling av koronasituasjonen

Etter høstens innføring ved UNN foretas det en evaluering og videre planlegging av innføringen ved Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Et lite forbehold for innføringen av elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge, tas imidlertid i form av hvordan koronasituasjonen utvikler seg de kommende månedene.

– Går alt bra og vi ikke møter på så mange skjær i sjøen, skal innføringen av MetaVision i helseregionen være sluttført innen utgangen av 2021, avslutter regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth. Da vil papirkurven i helseregionen også være et avsluttet kapittel.