logo Helse Nord

Om FRESK

Med freskt mot innfører vi Fremtidens systemer i klinikken - én journal i nord.

Korsn kan én journal bidra til bedre samarbeid om pasienten? Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Én journal bidrar til bedre samarbeid om pasienten – på tvers av fagfelt og på tvers av sykehusavdelinger. På den måten blir det tryggere for pasienten.

Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samhandling mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt. Derfor vil én journal i nord også bidra til å gjøre det tryggere for pasienten.

én journal i nord – uansett kor du bor


Om prosjektene

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av nye kliniske fagsystemer som inngår i pasientjournalen (bl.a. DIPS Arena, MetaVision og Digitalt mediearkiv), innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser ved sykehusene i helseregionen. Forbedring av pasientforløp er en viktig del av dette arbeidet.


Når Helse Nord innfører elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge vil papirkurvene som er i bruk ved sykehusene i helseregionen bli erstattet av én felles, regional løsning. MetaVision blir et viktig verktøy for helsepersonell i regionen, som vil bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og til å gjøre det tryggere for pasienten.

Mer om det regionale prosjektet

Journalsystemet DIPS Arena er vedtatt innført ved de elleve sykehusene i Nord-Norge – et system som på sikt skal fase ut forgjengeren som i dag er i bruk i helseregionen. Neste generasjon pasientjournal åpner for prosesstøtte, strukturert journal og gjenbruk av data. 

Mer om det regionale prosjektet DIPS Arena i nordMer om delprosjektet DIPS Arena Behandlingsplan

Mer om delprosjektet DIPS Arena Operasjonsmodul

 

Her kan du lese mer om funksjonalitet i DIPS Arena som allerede er tatt i bruk eller som er under innføring ved sykehusene i Nord-Norge:

I tillegg er økonomimodulen Behandlerkravmelding (BKM) innført ved sykehusene i nord.

Én pasient – ett arkiv. Med digitalt mediearkiv skal vi samle medisinske bilder, video og andre multimediefiler i ett regionalt mediearkiv, som vil være en viktig del av pasientjournalen. Formålet er å gjøre det tryggere for pasienten, ved å samle digitalt innsamlede data på én plass slik at de er gjenfinnbare og tilgjengelige når pasienten skal til utredning eller behandling. Dette er også i tråd med myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal".

Mer om prosjektet

Prosjektet skal ta hånd om videreutvikling av bestillingsløsningen Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL), som i dag er i bruk ved de aller fleste legekontorene i Nord-Norge. I tillegg til å revirere tjenester fra sykehuslaboratoriene i helseregionen, kan legekontorene nå også sende rekvisisjon til røntgen, til Brystdiagnostisk senter og til Aleris – én og samme løsning. Det jobbes også med å få på plass en løsning for legevakt, sykehjem, fengsler og andre aktører i helseregionen som rekvirerer tjenester fra sykehusene i Helse Nord.

Mer om prosjektet

Mer om FRESK

    Sist oppdatert 24.03.2021