logo Helse Nord

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Når sykdom rammer, er det viktig med trygghet og forutsigbarhet. I 2017 ble pakkeforløp kreft innført ved sykehusene i Nord-Norge, nå innføres en rekke pakkeforløp for psykisk helse og rus. Som en direkte følge av dette innføres også ny funksjonalitet i DIPS Arena for å følge opp denne pasientgruppen.

Prosjekt: Pakkeforløp - psykisk helse og rus

Et pakkeforløp er enkelt forklart en plan som skal sikre at pasienten får en god, rask og forutsigbar utredning og oppstart av behandling. De generelle forløpene som nå skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, vil gjelde en stor del av pasientene innenfor psykisk helse og rus. Til sammen skal det lanseres seks pakkeforløp.

Forløp for bedre samarbeid om pasienten

De første pasientene henvises til de tre følgende forløpene:

 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Målet med pakkeforløpene er at de skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger for pasienten mellom ulike tjenester.

Registrering av pakkeforløpskoder i DIPS Arena

FRESK-programmet i Helse Nord har fått i oppdrag å etablere et prosjekt for innføring av funksjonalitet for forløpskoding for psykisk helse og rus i DIPS Arena. Det skal etableres nye forløpskoder ut ifra nasjonal standard i journalsystemet DIPS, som er i bruk ved sykehusene i Nord-Norge. Formålet med at de nye forløpskodene tas i bruk er todelt:

 1. Forutsigbarhet for pasienten ved utredning og oppstart av behandling, og ikke minst å unngå unødvendig ventetid
 2. Bruk av forløpskodene vil bidra til at spesialisthelsetjenesten og offentlige myndigheter skal kunne følge med på om fastsatte frister i pakkeforløpet følges, og om endringer i tjenestene bidrar til at målene oppnås

Prosjektet skal – sammen med helseforetakene og Helse Nord IKT – etablere en prosjektorganisasjon for testing av funksjonalitet, der innføringstakt ved sykehusene og opplæring også står sentralt.

FAKTA OM PAKKEFORLØP PSYKISK HELSE OG RUS:

Et pakkeforløp utgjør en plan som skal sikre at pasienten får en god, rask og forutsigbar utredning og oppstart av behandling. Dette for å unngå unødvendig ventetid ved sykdom.

Helsedirektoratet har utviklet pakkeforløpene i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.Mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus på helsedirektoratet.no

Innføring av pakkeforløp fører til endringer i arbeidsprosesser. I noen tilfeller betyr det at avdelingen må omdisponere eller øke ressurser til enkelte oppgaver. Å få på plass forløpskoordinatorer er ikke en del av scopet til FRESK-programmet i Helse Nord, men det er likevel en viktig oppgave for de lokale innføringsprosjektene ved sykehusene.

Innføring av pakkeforløp innebærer bl.a. at alle virksomheter i Helse Nord som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal utpeke forløpskoordinatorer. Dette gjelder også private institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF. Forløpskoordinatorene skal ha delegert ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten ventetid.

Ansvar og oppgaver for forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten:

 • Å være tilgjengelig for pasient og/eller foreldre, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler, eventuelt kontaktlege/-psykolog
 • Å koordinere hele forløpet, inkludert avbrudd
 • Å ha et overordnet ansvar for at forløpstider følges og at målepunkter kodes
 • Informere, veilede og gi råd om pakkeforløp
 • Ved behov, koordinere avtaler og samarbeidsmøter
 • Samarbeid med forløpskoordinator i kommunen
Sist oppdatert 27.05.2019