logo Helse Nord

Presenterte FIKS på internasjonal konferanse

Prosjektleder Bente Christensen skriver doktorgrad om utviklingen av neste generasjon pasientjournal DIPS Arena. I desember 2015 var hun i Texas i USA for å presentere forskningen på en årlig konferanse om informasjonsteknologi.

Publisert 12.01.2016
Sist oppdatert 13.05.2019
En person som står foran en projektorskjerm

International Conference on Information Systems" samler over 1.500 deltakere fra ulike universiteter og kunnskapsmiljøer i over 95 land. Her presenteres ny forskning innenfor informasjonsteknologi. I desember var Bente Christensen fra FIKS-programmet i Helse Nord invitert til konferansen for å presentere en av artiklene i sitt doktorgradsarbeid om understøttelse av pasientflyt ved sykehusene i Nord-Norge ved hjelp av elektronisk pasientjournal.

Christensen har benyttet det pågående utviklingsarbeidet av DIPS Arena sin operasjonsplanleggingsmodul som det empiriske feltet i forskningen.

Samspillet mellom klinisk arbeid og teknologien

I foredraget fokuserte Christensen på utfordringer knyttet til forvaltning av en elektronisk pasientjournal som beveger seg i retning av en infrastruktur heller enn å være ett isolert system i hvert sykehus.

­– Forskningsfokuset mitt tar for seg utviklingen av en prosess- og beslutningsstøttende elektronisk pasientjournal fra et sosio-teknisk perspektiv, det vil si å undersøke hvordan det kliniske arbeidet spiller sammen med teknologien i denne prosessen, forteller hun.

Paradigmeskifte 

I helsevesenet har det de siste årene vært et paradigmeskifte knyttet til behov og forventinger til IKT-systemer, spesielt i forhold til pasientjournalen som et prosess- og beslutningsstøtteverktøy. Pasientbehandlingen er blitt mer avansert, med mange involverte spesialister fra ulike fagområder.

Pasientjournalen har fram til nå vært dokumentasjon av gjennomført behandling, men vi trenger et mer avansert system som støtter arbeidsprosessene for den behandlingen som pågår, hvilket betyr et mer dynamisk verktøy. Det å gi god oversikt over status for pasienten slik at stafettpinnen trygt kan vandre er umåtelig viktig.

Likeverdig pasientbehandling

DIPS Arena skal understøtte sykehusenes kliniske arbeid gjennom å tilby prosess- og beslutningsstøtte, som for eksempel kan være å bygge inn maler for pasientforløp. Et pasientforløp beskriver den behandlingen en pasientgruppe skal få fra første kontakt med behandlingsstedet til de er ferdig behandlet, basert på faglige retningslinjer og anbefalinger. Slike maler gjør det enklere å tilby pasientgrupper et mest mulig likeverdig og effektivt behandlingsforløp. 

Det er et  viktig mål for Helse Nord å få til et standardisert behandlingsforløp med lik behandling uansett hvilket sykehus man behandles på i landsdelen, derfor er det interessant å se hvordan dette utvikler seg.

Iverksetter tiltak til riktig tid

Maler for pasientforløp gir også oversikt over hvilke oppgaver som er gjennomført og hva som gjenstår, slik at involvert personell enklere oppfatter når deres bidrag skal ytes. Det blir raskere synlig og kan tas tak i dersom pasientens forløp avviker fra det som er forventet.

Dette kan bidra til å realisere Helse Nords målsetting om mer effektiv behandling fordi det blir enklere å iverksette tiltak til riktig tid, sier Christensen.

Enklere å utveksle informasjon

DIPS Arena skal gjøre dokumentasjonsarbeidet for helsepersonell mer funksjonelt ved at det brukes strukturerte elementer som kalles arketyper.  Arketyper utgjør et  "språk" for strukturerte pasientjournaler som gjør det enklere å utveksle informasjon mellom systemer.

Informasjonsflyt mellom systemer og tilbydere av helsetjenester er en viktig egenskap for dagens helsetjeneste, ettersom et pasientforløp gjerne ikke begrenser seg til ett sykehus.

Søkbar pasientdata

Samtidig muliggjør strukturert informasjon gjenbruk av pasientdata på en helt annen måte enn det vi har kunnet gjøre hittil fordi dagens dokumentasjon i form av fritekst ikke er søkbar. Når vi legger til rette for økt grad av strukturert registrering i journaldokumenter, får vi mulighet til å gjenbruke informasjon, forenkle rekvirering og planlegging av behandling og trekke ut informasjon både for hver enkelt pasient og på tvers av pasienter for å overvåke resultatene og kvaliteten av den behandlingen vi gir.

Håper å tilføre ny kunnskap 

Arketypeteknologien er ny og så langt tatt i bruk i mindre skala i helsevesenet. I dag er det enkelte sykehus i bl.a. Australia, Brasil, Slovenia og Nederland som bruker teknologien, men ingen her til lands gjør det samme som DIPS AS gjør med Arena. Det er derfor få aktører å hente erfaringer fra.  

- Ambisjonene for neste generasjon pasientjournal er høye, og det er spennende å studere hva slags funksjonalitet som meisles ut for å imøtekomme behovene i sektoren, sier Christensen. 

Hun er nå i sluttfasen av doktorgradsarbeidet og er ansatt som prosjektleder for prosjektet Pasientforløp, som utgjør et nytt satsingsområde i Helse Nord. Christensen håper at hennes forskning kan tilføre ny kunnskap om hvordan elektronisk pasientjournal kan forbedre og støtte et pasientforløp.

SKRIVER DOKTORGRAD OM DIPS ARENA: Bente Christensen presentere en av artiklene i sitt doktorgradsarbeid om Helse Nord FIKS

SKRIVER DOKTORGRAD OM DIPS ARENA: Bente Christensen presentere en av artiklene i sitt doktorgradsarbeid om FIKS-programmet i Helse Nord. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Bente Christensen leder prosjektet Pasientforløp i Helse Nord.